EnglishFrancaisPolski
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Fotogaleria
E-kartki
0693446

Opis krajoznawczy

 
Według podziału fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego (1994) gmina Leśna Podlaska położona jest w pasie nizin środkowopolskich, w makroregionie Nizina Południowopodlaska i w mezoregionie Równina Łukowska. Dzisiejszą rzeźbę powierzchni terenu w głównym stopniu ukształtowały zdarzenia z okresu zlodowaceń środkowopolskich. Teren gminy to obszar mało urozmaicony, w przeważającej części równinny, ze słabo rozwiniętą siecią dolinną. Wysokości skrajne wynoszą 168,8 (Nosów i Droblin Podłużny) oraz 142,7 (Witulin - przy wypływie Klukówki z gminy) m n.p.m.. Deniwelacje wahają się od kilku metrów w części środkowej i wschodniej do kilkunastu w części zachodniej.
Warunki naturalne, w tym gleby i klimat sprzyjają rolnictwu i leśnictwu. Na terenie gminy znajdują się cenne przyrodniczo obszary: Rezerwatu „Chmielinie", Uroczyska „Kołowierz", „Krówka" i „Zadworne".
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie agroturystyką. Ten rodzaj wypoczynku daje możliwość kontaktu z przyrodą, poznania życia wsi z dala od miejskiego zgiełku. Obecnie na terenie gminy istnieją 2 gospodarstwa specjalizujące się w tego typu usługach.
W strukturze przyrodniczej gminy wyróżnić należy stosunkowo niski odsetek lasów i zadrzewień - 15.3% (przy średniej lesistości województwa lubelskiego 21,87%) oraz wysoki odsetek wód powierzchniowych.
Teren gminy należy do Bialsko - Łukowskiej dziedziny klimatycznej. Należy do najchłodniejszych obszarów województwa lubelskiego. Na teren gminy docierają wpływy ostrego klimatu kontynentalnego, co wyraża się m.in. dużą rozpiętością skrajnych temperatur i niezbyt wysoką sumą opadów.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2°C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń o średniej temp. -4,2°C, a najcieplejszym lipiec - 18°C. Okres bez przymrozków wynosi 160 dni. Jedynie czerwiec, lipiec i sierpień są wolne od przymrozków.
Najmniej korzystnymi warunkami termicznymi i wietrznymi charakteryzują się doliny rzek i obniżenia terenu, tu najczęściej obserwowane są przymrozki i mgły. Najkorzystniejsze warunki termiczne i wietrzne posiadają obszary wysoczyzny, oraz tereny bezpośrednio przyległe do kompleksów leśnych, co ma znaczenie przy uprawie niektórych odmian roślin.
Mgły są zjawiskiem wybitnie niekorzystnym ze zdrowotno-wypoczynkowego punktu widzenia, ponieważ sprzyjają utrzymywaniu się w powietrzu ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych. Są jednak one rzadkością w sezonie turystycznym, czyli miesiącach czerwiec-sierpień.

Flora
Najbogatszymi zbiorowiskami roślinności są lasy. W rezerwacie „Chmielinie" istnieje liczna grupa gatunków objętych ochroną ścisłą: widłak wroniec, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, parzydło leśne, listera jajowata, kruszczyk szerokolistny, podkolan biały, gnieźnik leśny. Do rzadziej występujących należą: jaskier kaszubski, zdrojówka rutewkowata, kokorycz pusta, turzyca Leśna i żankiel zwyczajny. Za gatunek specjalnej opieki na terenie gminy uznana jest brzoza niska oraz pomocnik baldaszkowaty, figurujący na liście roślin zagrożonych na Lubelszczyźnie.

Fauna
Z uwagi na przewagę terenów rolniczych fauna zasiedlająca tereny gminy jest stosunkowo uboga. Stwierdzono tu występowanie gatunków podlegających ochronie gatunkowej: jerzyk, bocian biały, srokosz, przepiórka, świergotek polny, pustułka, paź królowej, płomykówka, ryjówka aksamitna, rzęsorek oraz rzadka w tej części Polski orzesznica. Środowiska leśne znacznie wzbogacają skład gatunkowy fauny. W rezerwacie „Chmielinne" występują podległe ochronie prawnej jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec i zaskroniec oraz chronione gatunkowo mieniak stróżnik i winniczek a także nieliczne w Polsce trzemielojad, kobuz, słonka, dzięcioł czarny, lerka i kruk. Podobny wpływ na bogactwo gatunkowe ma również sztuczny zbiornik w Witulinie i dolina Klukówki (ryby: śliz, koza, piskorz, różanka; płazy: żaba moczarowa, rzekotka drzewna, ropucha szara i traszka zwyczajna).

Wody powierzchniowe i wgłębne
Sieć hydrofoniczna gminy Leśna Podlaska jest słabo rozwinięta. Wody płynące zajmują powierzchnię 19 ha. Gmina w całości leży w dorzeczu Bugu. Przeważająca część gminy odwadniana jest przez rzekę Klukówkę, lewobrzeżny dopływ Krzny, jedynie niewielki północno-wschodni fragment drenowany jest przez Czyżówkę. Rzeki Krzna i Czyżówka są lewobrzeżnymi dopływami Bugu. Rzeka Klukówka płynie uregulowanym korytem z północnego zachodu na południowy wschód. Na terenie wsi Bukowice przyjmuje swój największy lewobrzeżny dopływ Walim, natomiast w Witulinie drugi co do długości (również lewobrzeżny) bezimienny ciek spod Ossówki.
Rzeki posiadają charakter rzek nizinnych. Zasilane są głównie z opadów atmosferycznych, zmienność przepływów jest więc bardzo duża. Szacunkowy roczny przepływ wód Klukówki wynosi ok. 1 m/s, natomiast szacunkowy roczny przepływ wód rzeki Walim (przy ujściu do Klukówki) wynosi 0,0005 m/s. W okresie roztopów wiosennych przepływy zwiększają się gwałtownie, lecz już w czerwcu obserwuje się skrajnie niskie stany. W lecie, często także w jesieni, wiele cieków wysycha zupełnie. Jest to obszar deficytów wodnych; potrzeby roślin są większe niż możliwości zaspokajania ich przez wody opadowe.
Przy granicy gminy Leśna Podlaska i Biała Podlaska znajduje się zalew Terebela, zwany Zalewem Witulin. Jest to zespół dwóch sztucznych zbiorników przy ujściu strumienia spod Ossówki („Terebela I" o powierzchni 15 ha i „Terebela II" o powierzchni 25 ha). Sztuczny zbiornik wodny znajduje się również w Leśnej Podlaskiej. Jest on zbudowany na rzece Klukówce, położony obok Kościoła OO.Paulinów.
Na terenie gminy ujmowane są dwa poziomy użytkowe wód podziemnych: czwartorzędowy i trzeciorzędowy. Wody poziomu czwartorzędowego występują na różnych głębokościach - od kilku do kilkudziesięciu metrów, jednak najczęściej dość płytko (2 - 10m); mocno zróżnicowana jest ich zasobność (3 - 60 m3/h - zasoby zatwierdzone) i jakość, która na ogół wzrasta wraz z głębokością. Poziom trzeciorzędowy, związany z piaskami oligoceńskimi, ujmowany jest na głębokościach od 80 do ponad 100m p.p.t.; wydajność tego poziomu jest wyższa i mniej zróżnicowana (18 - 66 m3/h ), a jakość wód bardzo dobra.

Gleby
Gleby na terenie gminy Leśna Podlaska pozostają w ścisłej korelacji z budowa litologiczną podłoża oraz formami roślinnymi. Wpływ na typologię gleb maja też warunki klimatyczne i wodne, rzeźba terenu oraz działalność człowieka.
Gmina Leśna Podlaska zajmuje ogólną powierzchnię 9 769 ha, w tym użytki rolne zajmują 7 688 ha, co stanowi 78.7% powierzchni gminy.
Najbardziej żyzne grunty orne na terenie gminy to gleby zaliczone do 4, 5 i 8 kompleksu.

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego
Znaczna ilość obszarów chronionych niesie za sobą pewnego rodzaju uwarunkowania (potencjalne problemy w lokowaniu nowych inwestycji mogących zagrażać środowisku), jednakże z drugiej strony stanowi szansę dla poprawy życia lokalnej społeczności, pośrednio, ponieważ mogą generować zyski związane ze wzrostem ruchu turystycznego. Gmina Leśna Podlaska jest w znacznym stopniu atrakcyjna dzięki obszarom o szczególnych walorach krajobrazowych, unikalnej przyrodzie objętej różnymi formami ochrony prawnej.
Znaczenie lasów ma charakter pozytywnego oddziaływania na m.in. kształtowanie warunków klimatycznych, ochronę zasobów wodnych, zapobiegania degradacji ziemi oraz funkcje gospodarczo - przyrodnicze i zdrowotne jest niezwykle ważne.

Lasy
Lasy na terenie gminy zajmują 1 497 ha, co stanowi ok. 15,3% ogólnej powierzchni gminy.1151 ha (76,78%) jest własnością Skarbu Państwa, zaś lasy prywatne zajmują powierzchnią 348 ha (23,22%). Kompleksy leśne rozmieszczone są dość równomiernie.
Zalesienia gruntów przeprowadzane są przez indywidualne osoby, głownie rolników współpracujących z regionalnym oddziałem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kompleksy leśne na ternie gminy Leśna Podlaska:

 • Bordziłówka Flora - las w pd. części wsi Bordziłówka Stara, wchodzi w skład kompleksu leśnego „Floria".
 • Borek - las we wschodniej części wsi Witulin, w okolicy byłego dworu.
 • Bukowski Las - las w pd. części wsi Kolonia Bukowice.
 • Chmielinne(Las Chmielina) - leśny rezerwat przyrody podlegający ochronie częściowej, o powierzchni 67,2 ha, utworzony w 1967 roku. Położony w środkowej części gminy, w granicach wsi Leśna Podlaska, przedzielony równoleżnikowo drogą wojewódzką Biała Podlaska - Stara Kornica.
 • Dębina - las we wschodniej części Leśnej Podlaskiej, wcześniej w granicach wsi Bukowice. Południową część lasu stanowi rezerwat przyrody „Chmielinne".
 • Dębina - las w pn. - wsch. części wsi Mariampol.
 • Drobliński Las (Las Droblin) - las w pd. - zach. części wsi Drobin.
 • Floria - las w pd. - zach. części gminy, we wsiach Bordziłówka Stara i Worgule. Pochodzenie nazwy nieznane.
 • Gaj- las w pn. części wsi Nosów.
 • Gaj - park zabytkowy we wsi Nosów, położony w sąsiedztwie zabudowań podworskich. Własność prywatna.
 • Gaj - park zabytkowy należący do dworu Worgule, położony na terenie wsi Ludwinów. Własność prywatna.
 • Klin - las w pn. części wsi Mariampol.
 • Kołowierz (Las Kołowierzch) - uroczysko leśne w zach. części wsi Leśna Podlaska (dawniej Kolonia Bukowice), nad rzeką Klukówką. Od 1994 roku las ochronny w kategorii lasów stanowiących drzewostany nasienne. W drzewostanie dominuje olsza. Jest tutaj 5 drzew - pomników przyrody: 3 dęby szypułkowe (w tym Dąb Miłości) i dwa jesiony wyniosłe. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od ambon (wierzch) myśliwskich znajdujących się na skraju lasu.
 • Krówka - uroczysko leśne w pd. części wsi Ludwinów. Powierzchnia 138,3 ha, w tym 94,57 ha las ochronny, od 1994 roku w kategorii lasów wodochronnych. Jest to głównie ols oraz las mieszany wilgotny; w drzewostanie dominuje olsza i brzoza. W przeszłości miejsce wypasu bydła - stąd nazwa.
 • Nosowski Las - las w pd.- wsch. części Kolonii Nosów.
 • Pasieka - las w zach. części wsi Kolonia Witulin. Nazwa od rozwiniętego tu w przeszłości bartnictwa i pasiecznictwa.
 • Połoniec - las w pn. części wsi Kolonii Nosów.
 • Smorżówka - las na pograniczu wsi Bordziłówka Stara i Ludwinów.
 • Worgulski Las - las w pd. części we wsi Bordziłówka Stara, przy drodze Bordziłówka Stara - Worgule; część większego kompleksu leśnego zwanego „Florią".
 • Zadworne (Olszyna) - uroczysko leśne w pd. części wsi Witulin, w sąsiedztwie Zalewu Terebela na dopływie spod Ossówki. Powierzchnia około 30 ha z czego 20,47 ha to teren ochronny w kategorii lasów wodochronnych. W drzewostanie przeważa olsza i dąb.
 • Zagajnik - las w zachodniej części wsi Zaberbecze.

Pomniki przyrody
Na terenie gminy Leśna Podlaska znajduje się 25 pomników przyrody. Do najbardziej znanych należą:

 • Dąb szypułkowy - obwód 575 cm i wysokość 24,0-26,0 m - zwyczajowa nazwa „Dąb Miłości" miejsce: uroczysko Kołowierz
 • Dęby szypułkowe szt. 2 - obwód 430 cm, 575 cm i wysokość 22,0 - 24,0 m - drzewa rosną w Leśnej Podlaskiej na terenie założenia klasztornego oo.Paulinów.
 • Olsza czarna - obwód 590 cm i wysokość 30,0 m - drzewo składające się z 8 pni rośnie w zabytkowym parku Zespołu szkół Rolniczych w Leśnej Podlaskiej.
 • Lipa drobnolistna - obwód 505 cm i wysokość 28,0 - 30,0 m - drzewo rośnie przy dawnym gościńcu prowadzącym do założenia parkowego w Witulinie do Kol. Witulin.
 • Jesion wyniosły - obwód 360 cm i wysokość 21,0 m - drzewo rośnie w parku zabytkowym w Droblinie.

   

  UG Leśna Podlaska
  ASF
  BIP
  GOSPODARKA ODPADAMI
  ESP
  Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
  Wykluczenie cyfrowe
  Informator usług publicznych
  czwartek, 24 sierpnia 2017
  236 dzień roku
  pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
  imieniny
  Bartosza, Jerzego, Maliny
  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski
  radio podlasie
  biala24
  radio biper
  Schronisko AZYL
  Urząd Gminy Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, pow. bialski, woj. lubelskietel.: 48 833450720, fax: 48 833450721, email: ug@lesnapodlaska.pl, http://www.lesnapodlaska.plNIP: 537-17-05-275, Regon: 000543344
  Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
  projekt i hosting: INTERmedi@
  zarządzane przez: CMS - SPI