Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej informuje, iż od dnia 4 maja 2020 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12 osoby potrzebujące,
w szczególności rodziny w których występują problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz rodziny w których występuje przemoc mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego udzielanego telefonicznie przez P. Bogumiłę Fedoruk pod nr tel. 604-775-261. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jest możliwość otrzymania wsparcia w godzinach późniejszych.

Poradnictwo udzielane będzie telefonicznie bez możliwości bezpośredniego kontaktu ze względu na obecną sytuację w kraju spowodowaną panującą epidemią. W przypadku zmiany obecnej sytuacji forma udzielanego wsparcia zostanie zmieniona na kontakt bezpośredni.

Poradnictwo udzielane jest w ramach projektu „Wyrównać szanse” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy