Dodatek osłonowy - AKTUALIZACJA

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Kryterium dochodowe
Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

  • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się dodatek osłonowy.

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek
Wniosek należy złożyć do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego

Gospodarstwa 1 osobowe

wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie

Gospodarstwa 2-3 osobowe

wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie

Gospodarstwa 4-5 osobowe

wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie

Gospodarstwa 6 i więcej osobowe

wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie

Dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym - wysokość:

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

Gospodarstwa 1 osobowe

wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie

Gospodarstwa 2-3 osobowe

wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie

Gospodarstwa 4-5 osobowe

wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie

Gospodarstwa 6 i więcej osobowe

wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie

 

UWAGA!
Można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało wpisane najpóźniej w dniu złożenia wniosku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Szczegółowe informacje w jaki sposób  wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (serwis zewnętrzny)

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.
Podaj swój adres email we wniosku, wówczas rozstrzygnięcie zostanie wysłane na Twój adres email.

UWAGA!
W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego  nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.  

Wnioski dla osób mających miejsce zamieszkania w Gminie Leśna Podlaska będą przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej.

Zanim złożysz wniosek zapoznaj się z informacjami w zakresie przetwarzania Twoich danych RODO

Formularze wniosku do pobrania
Wzór wniosku o dodatek osłonowy (PDF – wersja do druku)
Wzór wniosku o dodatek osłonowy (DOC – wersja do edycji)

ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNY
Ze względu na ograniczenia spowodowane ogłoszonym stanem epidemii zachęcamy wszystkie osoby do wykorzystania elektronicznej formy złożenia wniosków o dodatek osłonowy. Zostań w domu, załatw sprawę bez wychodzenia z domu.

Krok 1 Pobierz wniosek wypełnij elektronicznie i zapisz na nośniku danych (komputer/laptop etc.)
Krok 2 Następnie wejdź na stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Krok 3 Kliknij „START”, następnie wybierz format wypełnionego wniosku (PDF/doc). Następnie kliknij „podpisz lub sprawdź dokument” i w kolejnym kroku wybierz utworzony i zapisany na nośniku danych dokument. W kolejnym kroku należy go podpisać profilem zaufanym i ponownie zapisać na nośniku danych.
Krok 4 Tak podpisany elektronicznie dokument należy wysłać ePUAPem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej (/bmrkw5239n/SkrytkaESP)
Krok 5 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email.
Krok 6 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku osłonowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.

Termin składania wniosków
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego
Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do dnia do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego  będzie rok 2020.  Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021.
Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu: (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

  • Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
  • Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy(oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Uwaga!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez GOPS informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej, będzie on wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Dochód podlegający odliczeniu:
 - Alimenty świadczone na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym należy potwierdzić we wniosku o dodatek osłonowy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o dodatku osłonowym(serwis zewnętrzny)
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zwrotu wniosku o wypłatę dodatku osłonowego(serwis zewnętrzny)

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków osłonowych udzielane są pod nr tel: 83 345 07 41 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy