Nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wniosek składany będzie przez Gminę Leśna Podlaska na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich.

Program obejmuje dzieci rodzin (w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych), których krewny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR

Oświadczenia o udziale w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Leśna Podlaska (I piętro, pok. 16) w terminie do 29 października 2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z postanowieniami programu dziecko, które otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy nie może aplikować w obecnym naborze.

Uwaga: W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Gminy Leśna Podlaska kwota przyznana na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego nie wystarczy do objęcia wsparciem wszystkich wnioskujących, kryterium na podstawie którego dokonamy wyboru będzie kolejność zgłoszeń wniosków do Urzędu Gminy Leśna Podlaska.

Zgodnie z informacją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie projekt obejmuje pracowników zlokalizowanych na terenie Gminy Leśna Podlaska państwowych gospodarstw rolnych.

Wykaz obrębów w których zostały przejęte do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działki ewidencyjne po byłych PPGR: NOSÓW, WITULIN.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego - które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność - które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć go do powyższego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki do pobrania:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wersja edytowalna w MS WORD)
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wersja edytowalna w MS WORD)
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja edytowalna w MS WORD)

Wszelkie informacje o programie:

www.gov.pl
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy