Rachmistrze spisowi - organizacja i nabór kandydatów

Od poniedziałku 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Zainteresowani mogą zgłosić się do Urzędu Gminy Leśna Podlaska – ul. Bialska 30 Do przeprowadzenia spisu na terenie miasta Krosna zaangażowanych zostanie 3 rachmistrzów terenowych.

Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

 1. pełnoletnich;

 2. zamieszkałych na terenie gminy;

 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;

 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;

 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rachmistrze spisowi - organizacja i nabór kandydatów

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom, a więc mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (pożądane byłoby, aby rachmistrzami byli studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych) oraz posiadać zdolność obsługi komputera.

Niezależnie od spełnienia warunków opisanych w ust. 1-3, kandydaci na rachmistrzów będą musieli wykazać się podstawowymi, standardowymi dokumentami wymaganymi podczas rekrutacji na stanowisko pracy, tzn. oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną możliwość brania pod uwagę kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi, osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, w tym również fachowych określeń z zakresu rolnictwa. Wszystkie materiały spisowe, zarówno formularze, instrukcje i wytyczne, jak materiały pomocnicze i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.

Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w budynku przy ul. Bialska 30 – Sekretariat (pokój nr 16, I piętro).

Powszechny Spis Rolny. Co to jest i po co się go przeprowadza?
Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. Będziemy w nim podawać dane według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych.

Na podstawie tych danych określa się wielkość wsparcia Unii Europejskiej dla Polski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Powszechny Spis Rolny jest badaniem dzięki któremu GUS zbiera i aktualizuje dane statystyczne dotyczące polskiego rolnictwa. Wszystko po to, aby lepiej planować rozwój rolnictwa w przyszłości i nim zarządzać.

Kiedy będzie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020 i ile potrwa?
Spis zacznie się 1 września 2020 r. i obejmie swoim zasięgiem gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce, uzyskane informacje będą bardzo wartościowe.

Tylko dzięki tak szeroko zakrojonemu badaniu można uzyskać dokładne statystyki dotyczące m.in.:

 1. położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,

 2. typ własności użytków rolnych,

 3. produkcja ekologiczna,

 4. rodzaj użytkowanych gruntów,

 5. powierzchnia zasiewów według upraw,

 6. powierzchnia nawadniana,

 7. zużycie nawozów mineralnych i organicznych,

 8. rodzaje budynków gospodarskich,

 9. pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,

 10. liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,

 11. wkład pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.


Więcej szczegółowych informacji na temat Powszechnego Spisu Rolnego znajdziecie na stronie
spisrolny.gov.pl