Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

- pomoc_zywnosciowa_logo.jpg

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest to program, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grupy osób najbardziej potrzebujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Od sierpnia 2016 r. rozpoczęta została realizacja Podprogramu 2016, która trwać będzie do kwietnia 2017 r. Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramów realizowanych w latach ubiegłych w ramach, których osoby najbardziej potrzebujące otrzymują wsparcie w postaci produktów (paczek) żywnościowych jak również mają możliwość uczestnictwa w działaniach towarzyszących (edukacyjnych, wspierających).

Pomoc w ramach w/w programu kierowana jest głównie do osób korzystających
z pomocy społecznej, którzy spełniają wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r. oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministra z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej a w szczególności jej art. 7, przy zastosowaniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy i których dochód nie przekracza 150 % tj. 771,00 zł dla jednego członka rodziny i 951,00 zł osoby samotnie gospodarującej.

W 2016 r. w gminie Leśna Podlaska pomocą żywnościową objętych jest 150 osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osób i rodzin najbardziej potrzebujących, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana jest na podstawie stosownego skierowania wystawionego przez GOPS w Leśnej Podlaskiej. Beneficjenci POPŻ 2014-2016, Podprogramu 2016 korzystają ze wsparcia w postaci żywności, która jest cyklicznie przekazywana w formie paczek żywnościowych i wydawana przez Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej.

 


 

POPŻ 2014-2020

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa jest to program, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grupy osób najbardziej potrzebujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Od maja 2015 r. rozpoczęta została realizacja Podprogramu 2015, którego realizacja przedłużona została do kwietnia 2016 r. Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014 w ramach, którego osoby najbardziej potrzebujące otrzymują wsparcie w postaci produktów (paczek) żywnościowych jak również możliwość uczestnictwa w działaniach towarzyszących (edukacyjnych, wspierających).

Pomoc w ramach w/w programu kierowana jest głównie do osób korzystających
z pomocy społecznej, a w szczególności osób: bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości narodowych oraz pozostałych osób spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (do 30.09.2015 r. 684,00 zł dla osoby w rodzinie i 813,00 zł osoby samotnie gospodarującej; od 01.10.2015 r. 771,00 zł dla osoby w rodzinie i 951,00 zł osoby samotnie gospodarującej).

W 2015 r. w gminie Leśna Podlaska pomocą żywnościową objętych zostało 150 osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osób i rodzin najbardziej potrzebujących, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana jest na podstawie stosownego skierowania z GOPS w Leśnej Podlaskiej.

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej prowadzi działania towarzyszące.

 

Osoby chętne skorzystać z w/w wsparcia w 2016 r i spełniające kryteria kwalifkkowalności do pomocy żywnościowej powinny zgłosić się w terminie do 15.01.2016r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej. Osobom zakwalifikowanym GOPS w Leśnej Podlaskiej wystawi stosowne skierowanie upoważniające do odbioru paczek żywnościowych z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydawanych przez Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy