Euroregion Bug

 - euroregion_logo_thumb.gif

Euroregion Bug

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jest Operatorem „Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug" finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach programu przewidziane jest wdrażanie współpracy transgranicznej Euroregionu Bug.

 

 - naglowek_pwiterb.jpg

Gmina Leśna Podlaska otrzymała dofinansowanie projektu o wartości: 20 615,00 EUR

Rozpoczęcie realizacji - luty 2010 r.

Wnioski złożone do Instytucji Wdrażających:

Działanie

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Priorytet 2.: promowanie rozwoju regionalnego i lokalnego na obszarze Zawiązku Transgranicznego Euroregionu Bug

Gmina Leśna Podlaska  (partnerzy: Gmina Znamienka z Republiki Białoruś oraz Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej)

Leśna Podlaska - Znamienka, promocja walorów kulturalno-turystycznych gminy w ramach współpracy polsko-białoruskiej

Inicjatywy lokalne o zasięgu transgranicznym są ważnym czynnikiem warunkującym rozwój społeczności i poziom życia mieszkańców. Projekt "Leśna Podlaska - Znamienka, promocja walorów kulturalno-turystycznych gminy w ramach współpracy polsko-białoruskiej" realizowany będzie w gminie Leśna Podlaska i polega na animacji wspólnych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju inicjatyw społeczności przygranicznych, stwarzając tym samym warunki do promocji gminy Leśna Podlaska za wschodnią granicą.
W ramach projektu przewidziane są akcje promujące rozwój gminy jak: Przegląd Twórczości Artystycznej, plener fotograficzny gminy oraz Jarmark Dożynkowy. Wraz z tymi wydarzeniami planowana jest organizacja 2 seminariów poświęconych formom promocji i rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto w ramach projektu planowane jest wydanie szeregu publikacji, albumu i innych materiałów propagujących turystykę, dorobek kulturowy i otwartą społeczność ziemi leśniańskiej.

Projekt jest odpowiedzią na niedostateczną wiedzę społeczności o kulturze, języku, terenach zamieszkałych przez sąsiadów, wzajemnych relacjach, jednocześnie promuje rozwój lokalny gminy Leśna Podlaska na obszarze Związku Transgranicznego Euroregionu Bug.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy