3. Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła następujących poziomów:

 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] MIN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany

12

14

16

18

20

30

40

50

Osiągnięty

21,4

87,1

33,2

70,23

34,94

30,15

38,63

47,55

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów:

 

 

Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. [%] MAX

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany

50

50

50

45

45

40

40

35

Osiągnięty

12,6

17,6

5,4

2,07

1,43

0,0

1,54

1,61

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych - gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach dla odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe następujących poziomów:

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe. [%] MIN

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany

30

36

38

40

42

45

50

60

Osiągnięty

70

100

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy