Uchwała Nr III/19/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III/19/2006

Rady Gminy

Leśna Podlaska

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Leśna Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2007.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.), Rada Gminy Leśna Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Leśna Podlaska. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Kulińska

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy