„Od pomysłu do realizacji”

„Aby zmienić świat, musimy najpierw
 zmienić swój sposób myślenia”

Jane Roberts

„Od pomysłu do realizacji”

Przemiany społeczno - gospodarcze ostatniego dziesięciolecia nie ominęły wsi położonej na wschodniej ścianie Polski – Bordziłowki Starej.

Pogorszenie opłacalności produkcji rolnej, wzrastające bezrobocie powodujące utratę dodatkowych źródeł dochodu,  zubożyło wieś w tym i mieszkańców Bordziłówki.

Bieda i brak perspektyw często sprawia, że ludzie zamykają się w sobie i nie poszukują dostępnych form pomocy. Efektem tego jest degradacja społeczna a nawet kształtowanie się postaw patologicznych.

Mieszkańcy wsi Bordziłówka, a ściślej grupa kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich zrozumiała potrzebę stawienia czoła wkradającemu się marazmowi i przyjęła rolę prekursora zmian w swojej wsi.

Poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie uaktywniło zaangażowanie ludzi i zmobilizowało ich do działania.

Biedzie trzeba się przeciwstawić! – postanowiły kobiety. Korzystając z pomocy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie opracowały a następnie wdrożyły w życie swój pierwszy projekt – „Działamy wspólnie na przekór biedzie”.

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi i wspieranego przez Władze Gminy Leśna Podlaska,  pozwoliła na przystosowanie świetlicy wiejskiej do pełnienia roli ogniska skupiającego mieszkańców. Nauczyła ich korzystać ze spotkań edukacyjnych, organizacyjnych i towarzyskich. Wspólny wysiłek uświadomił realizatorom, że do osiągnięcia sukcesu niezbędna jest wiedza rodząca pomysły i inicjatywy. Doświadczenie zdobyte w realizacji tego projektu otworzyło drogę do dalszych działań i ułatwiło dostęp do informacji o możliwości uzyskania środków finansowych na ich wsparcie.

Kolejny projekt zgłoszony do konkursu „Kultura Bliska” i kolejny mały sukces. Ten projekt jeszcze bardziej zintegrował mieszkańców –  od dzieci do seniorów a także uświadomił potrzebę utworzenia prawnych struktur przedstawicielstwa lokalnej społeczności.

Ambasada Brytyjska od kilku lat wspiera lokalne inicjatywy w Polsce mające na celu budowanie, wzmacnianie i rozwijanie polskiego sektora organizacji pozarządowych. Program Małych Grantów  jest jednym z programów realizowanych przez Brytyjski Fundusz Know How.

Bazując na tej informacji i wykorzystując zdobyte doświadczenia w realizacji dwóch wcześniejszych projektów, Koło Gospodyń Wiejskich w Bordziłówce Starej opracowało projekt „Otwarta wieś”. Uzyskał on akceptację i wsparcie finansowe Brytyjskiego Funduszu Know How.

Głównym celem tego projektu było zintegrowanie ludzi oraz opracowanie programu działania dla  stowarzyszenia wiejskiego, reprezentującego lokalne interesy mieszkańców.

Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach. W pierwszej fazie odbył się cykl szkoleń, przygotowujących do wspólnego działania i przybliżających zasady organizowania stowarzyszeń. Opracowany został także wspólny  program działania i podstawy organizacyjne lokalnego stowarzyszenia pod nazwą „Otwarta Wieś”.

Druga faza szkoleń miała na celu poznanie możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność oraz sposobów budowania partnerstwa w środowisku lokalnym i ponadlokalnym.

Ukoronowaniem działań szkoleniowych i organizacyjnych był festyn podsumowujący i promujący projekt połączony z seminarium, występami artystycznymi, wystawą rękodzieła ludowego, degustacją potraw regionalnych oraz licznymi konkursami i kiermaszami.

Spotkania, uzgodnienia oraz wola podejmowania wspólnych działań stworzyły fundamenty pod budowę lokalnego stowarzyszenia, reprezentującego interesy społeczności wiejskiej. Stowarzyszenie pod nazwą „Otwarta Wieś” zostało utworzone i zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze działanie nie byłoby tak efektywne gdyby nie wsparcie ze strony Pana Wójta i pracowników Urzędu Gminy w Leśnej Podlaskiej, Dyrekcji i pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grabanowie, konsultantów Lubelskiej Inicjatywy Rozwoju Wsi oraz wielu innych organizacji, instytucji i osób prywatnych, którym w tym miejscu składamy serdeczne podziękowania.

Mamy nadzieję, że władze gminne i powiatowe nadal będą dostrzegać wielkie możliwości jakie tkwią w inwencji i pracowitości środowiska wiejskiego oraz będą kontynuować skuteczne działania w promowaniu i wspieraniu inicjatyw społeczności wiejskich.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym zależy na budowaniu lepszej jakości naszego życia!

 

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działanie na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.
 2. Działanie na rzecz poprawy jakości życia na wsi.
 3. Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy i wykształcenia mieszkańców wsi oraz rozwój działalności kulturalnej i oświatowej.
 4. Pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji kulturowych wsi.
 5. Wspieranie podnoszenia wiedzy mieszkańców terenów wiejskich w zakresie integracji Polski          z Unią Europejską.
 6. Wspieranie działań na rzecz postępu informatycznego na terenach wiejskich.
 7. Reprezentowanie interesów mieszkańców wsi.
 8. Działanie na rzecz poprawy infrastruktury na wsi.
 9. Działanie na rzecz poprawy pozycji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej mieszkańców wsi.
 10. spółudział w inicjowaniu i koordynacji prac na rzecz wsi i środowiska.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności, poprzez:

 1. Organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów i innych form kształcenia dla mieszkańców wsi.
 2. Przygotowywanie wniosków w celu pozyskanie grantów, subwencji i dotacji na realizację celów Stowarzyszenia, ze źródeł krajowych jak też zagranicznych.
 3. Popieranie inicjatyw promujących przedsiębiorczość i tworzących sprzyjające warunki jej realizacji.
 4. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem grup najsłabszych, np.: kobiet, młodzieży, bezrobotnych.
 5. Organizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, publicystycznych oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy