Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 - prow_logo_thumb.gif

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 


 

 

PROW na lata 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Strona PROW - www.prow.lubelskie.pl

Wnioski złożone do Instytucji Wdrażających:

Działanie

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - poddziałanie 7.2 Gmina Leśna Podlaska "Przebudowa drogi gminnej Nr 100034L Komarno - Solinki - Witulin - Witulin-Kolonia od km 4+167 do km 6+467 w m. Witulin" - projekt nie uzyskał dofinansowania
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - poddziałanie 7.2 Gmina Leśna Podlaska "Budowa drogi gminnej Nr 100145L od km 3+700,00 do km 5+146,35 w miejscowości Bukowice-Kolonia i Mariampol, Gmina Leśna Podlaska" - realizacja zakończona
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - poddziałanie 7.2 Gmina Leśna Podlaska "Przebudowa drogi gminnej Nr 100159L - dr.pow. 1020L Jagodnica - Ludwinów - dr.pow. Nr 1018L od km 4+102 do km 5+402 w miejscowości Ludwinów i Nowa Bordziłówka" - w trakcie realizacji
Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" - poddziałanie 7.2 Gmina Leśna Podlaska "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Leśna Podlaska" - w trakcie realizacji

 

 

 


 

PROW 2007-2013 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Instrumenty PROW 2007-2013 podzielono na cztery osie priorytetowe, których realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:

♦ poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,

♦ poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami,

♦ poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej,

♦ budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację ludności na obszarach wiejskich.

 

Strona PROW - www.prow.lubelskie.pl

Projekty realizowane:

Działanie

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu/ wartość dotacji

3.3 - Odnowa i rozwój wsi

Gmina Leśna Podlaska

Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej, w ramach kształtowania przestrzeni publicznej w miejscowości Leśna Podlaska - zakończony

528 634,39 PLN/

324 980,00 PLN

3.3 - Odnowa wsi

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

Utworzenie pracowni tkackiej z elementami folkloru obrzędowego w świetlicy wiejskiej w Worgulach - zakończony

381 652,47 PLN/

206 061,00 PLN

321  - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 

Gmina Leśna Podlaska

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bukowice, Bukowice - Kolonia, Droblin, Klukowszczyzna, Leśna Podlaska, Mariampol, Nosów, nosów - Kolonia, Ossówka, Witulin, Witulin - Kolonia, wraz z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśna Podlaska - zakończony

3 969 741,80 PLN/

2 440 414,00 PLN

413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (za pośrednictwem BLGD) – „Małe projekty”

Gminy Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

 

 

Rozwój aktywności społecznej poprzez wyposażenie w tradycyjne stroje ludowe zespołów promujących lokalna twórczość kulturalną, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśnej Podlaskiej - zakończony

33 500,00 PLN/

18 676,00 PLN

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (za pośrednictwem BLGD) - 3.3 - Odnowa i rozwój wsi Gmina Leśna Podlaska Rozbudowa świetlicy wiejskiej i otworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej
w Starej Bordziłówce - zakończony

153 535,23 PLN/

65 000,00 PLN

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (za pośrednictwem BLGD) - "Małe projekty" Gmina Leśna Podlaska Utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności w świetlicy wiejskiej w Droblinie - zakończony

23 286,50 PLN/

13 475,00 PLN

321  - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Gmina Leśna Podlaska Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Leśna Podlaska - zakończony

2 934 788,43 PLN/

1 559 584,00 PLN

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (za pośrednictwem BLGD) - "Małe projekty" Gmina Leśna Podlaska Promocja walorów turystycznych Gminy Leśna Podlaska - zakup systemu inforamcji wizualnej - zakończony

17 000,00 PLN/

9 163,00 PLN

4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (za pośrednictwem BLGD) - "Małe projekty" GLKS-T "Agrosport" w Lesnej Podlaskiej Budowa małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Nosowie

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy