Rewitalizacja centrum

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z realizacji inwestycji

- rew_2010_1.jpg

- rew_2010_2.jpg

- rew_2010_3.jpg

- rew_2010_4.jpg

- rew_2010_5.jpg

- rew_2010_6.jpg

- rew_2010_7.jpg

- rew_2010_8.jpg

 

Gminny Leśna Podlaska przy współudziale środków europejskich

prowadzi

Rewitalizację centrum w Leśnej Podlaskiej

 

Rewitalizacja centrum w Leśnej Podlaskiej
Leśna Podlaska jest jednym z bardziej urokliwych miejsc na południowym Podlasiu. Wyróżnia się bogatą historią, szczególnie z pogranicza kultur religijnych, w latach rusyfikacji tych terenów istniał tutaj klasztor i zakon zakonnic prawosławnych. Zachowane dobra kultury to także odwaga i pewnien rys patriotyczny podczas tak powstania styczniowego jak i II wojny światowej. Z uwagi na ośrodek religijny, Leśna Podlaska była miejscem konspiracji patriotycznej oraz przemarszu wojsk Kościuszki czy Piłsudskiego. Ponadto jeszcze do połowy XX w. była miejscem gdzie kształciła się na cały region elita społeczna ówczesnych czasów - pedagodzy. Bogata historia jest jednak mało znana wśród mieszkańców Leśnej Podlaskiej, szczególnie wśród młodzieży.
Obecnie z roku na rok Leśna Podlaska przyciąga coraz większą liczbę turystów, stanowi miejsce zorganizowanych spotkań, festiwali, imprez. Ponadto dużą atrakcją, zgodnie z założona polityką społeczną była budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci, gdzie czas wolny spędzają także całe rodziny z większych ośrodków miejskich. Miejscowość posiada warunki do podtrzymywania i rozwijania poza kulturą ludową również tradycji patriotyczne. W celu poprawy estetyki i wizerunku centrum wsi, które skupia życie społeczno -gospodarcze, religijne i kulturalne całej Gminy oraz stanowi bazę dla turystów zaplanowano niezbędne prace, które to umożliwią. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości (infrastruktura rekreacyjna, ciąg spacerowy), podniesie standard życia i zaspokoi potrzeby jej mieszkańców (miejsca spotkań podczas ważnych uroczystości patriotycznych jak również możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego - fontanna, ławeczki z oświetleniem terenu). Wykonanie niskiego ogrodzenia, współgrającego z zabytkowym murem sąsiadującej Bazyliki zabezpieczy teren przez pewnymi aktami wandalizmu oraz poprawi to bezpieczeństwo korzystających ze skweru. Ponadto, wytyczone alejki umożliwią dogodne dotarcie do miejsc atrakcyjnych i ważnych na planie centrum Leśnej Podlaskiej, jak zabytkowy zespół klasztorny, Bazylika, Zespół Szkół Rolniczych z przyległym zabytkowym parkiem oraz przystankiem autobusowym PKS. Ponadto, skwer wpisze się w oś komunikacyjną wokół ściśle wyodrębnionej przestrzennie i ukształtowanej strefy ochronnej i rekreacyjno - wypoczynkowej.
Przeniesienie starego pomnika i restauracja właściwego, pierwotnego, umożliwi organizację imprez patriotycznych i możliwość kultywowania tradycji kulturalnych i ważnych wydarzeń historycznych. Modernizacja i odnowa pomnika „Miejsca Straceń" (miejsce gdzie hitlerowcy rozstrzelali cywilów, mieszkańców Leśnej Podlaskiej i okolicznych miejscowości), na nowo przywróci szacunek i właściwe miejsce historii w świadomości mieszkańców Leśnej Podlaskiej i całej gminy. Zaplanowane zadania są ze sobą integralnie powiązane, dopełniają się i stanowią wyraz zamierzeń inwestora oraz potrzeb mieszkańców i turystów w zakresie odnowy obszaru centrum wsi, który uwzględnia miejscowe tradycje, uwarunkowania kulturowe i przyrodnicze.

Zakres prac:
I. Modernizacja skweru przed zespołem kościelnym, m.in.:
1. Uporządkowanie zieleni wysokiej, niezbędną wycinkę drzew.
2. Uporządkowanie zieleni niskiej poprzez wykonanie trawników wg projektu wraz z niezbędnymi nasadzeniami (krzaki, rośliny ozdobne, kwiaty).
3. Obudowę całego placu murkiem ceglanym o wysokości ok. 40 cm nad poziom terenu wraz z wyznaczonymi wejściami na teren placu.
4. Wytyczenie alejek i wykonanie ich z kostki brukowej betonowej.
5. Wyznaczenie w części środkowo-północnej centralnego placu wyłożonego kostką brukową betonową.
6. Budowa na tym placu w jego części środkowej fontanny/wodotrysku.
7. Budowa kablowej instalacji elektrycznej zasilającej lampy ogrodowe, fontannę.
8. Budowa ogrodowych lamp żeliwnych stylizowanych.
9. Wyposażenie alejek w ławki żeliwno-drewniane stylizowane.
10. Wyposażenie alejek w kosze żeliwne stylizowane.
11. Odbudowa istniejącego krzyża (jego modernizacja).
12. Rozbiórką istniejącego pomnika Bohaterów Ruchu Oporu i przeniesienie go na działkę po przeciwnej stronie ul. Bialskiej.
13. Budowa (w miejscu pomnika z pkt-u 12) pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego jako powrót do przeszłości.
14. Uporządkowanie placu przed budynkiem dworca autobusowego, obmurowanie murkiem takim jak plac, celem wyznaczenia osi Bazyliki, uporządkowanie trawników, wyłożenie placu przed budynkiem kostka brukową betonową. budowę dwóch lamp ogrodowych stylizowanych, jak na placu.
II. Odnowa lokalnych pomników historycznych - Remont „Ściany Straceń" polegający na poprawie walorów wizualnych i stanu technicznego, bez zmiany parametrów (wysokość, szerokość itp.), oraz przywrócenie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego:
1. Zmianę usytuowania tablic upamiętniających ze skarp na płaszczyznę ściany.
2. Wyłożenie ściany okładziną z wapienia.
3. Renowacja i konserwacja fragmentów ceglanych.
4. Otynkowanie skarp bocznych.
5. Wprowadzenie nowych elementów symbolicznych: krzyż i orzeł na skarpach, forma znicza z kamienia na ścianie głównej.
6. Wykonanie podestów wyłożonych kamieniem w miejsce istniejącego podestu z orłem.
7. Działania jak w pkt. I (12-13).

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy