Diagnoza przedszkolna - obserwacja pedagogiczna

Harmonogram działań zmierzających do analizy rozwoju naszych przedszkolaków.

 

Diagnoza przedszkolna – obserwacja pedagogiczna

w roku szkolnym 2015/2016

Nauczyciele naszego przedszkola zgodnie z aktualną podstawą programową prowadzą systematyczną obserwację i analizę zachowań dzieci oraz dokumentują tę obserwację. Ponadto nauczyciele grup 5,6 -latków przeprowadzają analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole - diagnozę przedszkolną. Pozwala to na dokonanie oceny postępów dziecka, określa jego mocne i słabe strony. Ma to również służyć indywidualizacji pracy z dzieckiem, tj. rozwijaniu jego zdolności i wyrównywaniu występujących trudności.

Cele obserwacji pedagogicznej:

Obserwacje pedagogiczne prowadzone są w każdej grupie wiekowej, w trzech etapach. Celem pierwszego etapu jest zarejestrowanie zachowań, umiejętności i kompetencji dziecka na początku roku szkolnego. Zebrane w ten sposób informacje pozwalają na określenie obszarów wymagających dodatkowej stymulacji, przygotowanie planu wspierania rozwoju dziecka odpowiednio dobranymi metodami i środkami. Etap drugi to czas weryfikacji wcześniejszych spostrzeżeń i podjęcie decyzji o dalszej pracy z dzieckiem  z uwzględnieniem jego potrzeb edukacyjnych. Celem trzeciego etapu jest porównanie osiągnięć dziecka z wynikami etapu pierwszego, oszacowanie stopnia gotowości szkolnej w wyróżnionych obszarach, autorefleksja nauczyciela będąca podsumowaniem jego pracy oraz informacja dla rodzica o efektach pracy dziecka w ciągu całego roku przedszkolnego.

Czym jest diagnoza?

Diagnoza przedszkolna ma określić, czy i na ile dziecko pięcio bądź sześcioletnie poradzi sobie w klasie I szkoły podstawowej,  czy będzie w stanie opanować wiadomości i umiejętności zapisane w podstawie programowej dla klasy I.  Oznacza to rozpoznanie poziomu rozwoju intelektualnego, fizyczno-ruchowego, emocjonalno-społecznego dziecka i na tej podstawie określenie, czy ono sprosta obowiązkom szkolnym.

Wyniki diagnozy mają służyć:

- Rodzicom dostarcza informacji na temat aktualnego rozwoju dziecka i jego przygotowania do rozpoczęcia edukacji szkolnej;

- Rodzice mają szansę we współpracy z nauczycielem wspierać rozwój dziecka uwzględniając ewentualne deficyty bądź uzdolnienia dziecka;

- Nauczycielom w opracowaniu programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;

Metody diagnozowania rozwoju dziecięcego
Najpełniejsze informacje o dziecku można uzyskać:

  • obserwując zachowania w różnych sytuacjach: zabawy spontaniczne, manipulacyjne, ruchowe, kiedy dziecko jest nie skrępowane obecnością dorosłego;
  • obserwując działania dzieci z udziałem nauczyciela: reakcja na obecność dorosłego, stosunek do zadań, motywacja, zasób wiadomości, metody pracy dziecka;
  • analizując wytwory działalności dziecka: rysunki, konstrukcje, układanki, które informują o emocjach dziecka, pozycji w rodzinie, wiedzy o świecie, usprawnieniu motorycznym, charakterze, rozwoju intelektualnym;
  • analizując wypowiedzi dziecka, udzielanie pomocy innym, co jest źródłem informacji o rozwoju języka.

Etapy diagnozy w naszym przedszkolu:

        Wrzesień/październik

Przeprowadzenie obserwacji wstępnej 
Ustalenie kierunku pracy indywidualnej z dzieckiem 

         Listopad

Zapoznanie rodziców z wynikami wstępnej obserwacji 

        Listopad - maj

Realizacja działań edukacyjnych, praca indywidualna z dzieckiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem, w razie potrzeby współpraca ze specjalistami 

        Marzec

Przeprowadzenie drugiego etapu obserwacji, weryfikacja działań edukacyjnych,

ustalenie nowych kierunków pracy z dzieckiem

        Kwiecień/maj

Obserwacja końcowa, diagnoza przedszkolna
Przekazanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

Rodzice będą systematycznie informowani o wynikach obserwacji oraz diagnozy, co pozwoli na ujednolicenie działań wspierających dziecko zarówno w domu jak i w przedszkolu.