Zapytanie ofertowe

1.Zamawiający

Gminny Ludowy Klub Sportowo- Turystyczny „Agrosport” w Leśnej Podlaskiej, z siedzibą ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska

tel. (83)3450720,fax(83)3450721

NIP:537-23-91-927

2.Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia nieprzekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Zgodnie z art.4 pkt 8 postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwinów w ramach Projektu pn„ Utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w świetlicy wiejskiej w Ludwinowie”

Zakres robót obejmuje:

  • ·wymiana pokrycia dachowego,
  • ·wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • ·dostawa płyt styropianowych gr 5cm -129,277m2
  • ·dostawa foliiizolacyjnej -129,277m2

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia(dane techniczne) zawarte są w załączniku do zapytania ofertowego nr 2 tj. w przedmiarze robót.

1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP.

2.Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

3.Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót.

4.Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych pomiędzy założeniami przyjętymi w przedmiarze robót, a stanem faktycznym mającym wpływ na prawidłowe wykonanie prac będą uzgadniane z Zamawiającym.

5.Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia.

6.Do oferty sporządzić kosztorys ofertowy.

3.Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do czterech miesięcy od daty podpisania umowy.

4.Kontakt z Zamawiającym

Osoba uprawniona do kontaktu: Paweł Kazimierski tel. 513096750

5.Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. GLKST „Agrosport” ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska w pokoju nr 17 w terminie do dnia 04.08. 2014r. do godz. 10:00.

w formie pisemnej.

Ofertę można:

1.przesłać pocztą na adres: GLKST „Agrosport” ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska

2.dostarczyć osobiście do siedziby: GLKST „Agrosport” Leśna Podlaska ul. Bialska 30, pokój nr 17

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2014r. w siedzibie Zamawiającego w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 30,w pokoju nr 17.

6.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert

Najniższa cena wykonania zamówienia -100%

Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.

Forma korespondencji: przekazanie osobiście.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Dokumenty do zapytania ofertowego są do pobrania w siedzibie Zamawiającego –pokój nr 17.

Okres związania ofertą -30 dni.

Wykonawca udzieli 36miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy,

 

Prezes Klubu

/-/ Paweł Kazimierski

 

Załączniki:

 

 

 

Załącznik nr 1 –wzór oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 tel:.................................................

 fax………………………………..

 NIP:………………………………

 

Zamawiający:

Gminny Ludowy Klub

 Sportowo-Turystyczny „Agrosport”

 21-542 Leśna Podlaska

 ul. Bialska 30

 

O F E R T A

  

1.Na zapytanie ofertowe dotyczące remontu budynku świetlicy wiejskiej w Ludwinowie w ramach Projektu pn„Utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w świetlicy wiejskiej w Ludwinowie” oferuję wykonanie zakresu zamówieniawskazanego w zapytaniu ofertowym za łączną kwotę:

 

 

 

Cena netto ……………………………………………. zł

 (Słownie: …………………………………………złotych)

 Cena brutto ……………………………………………..zł

 (słownie: ………………………………………………zł)

 w tym podatek VAT 23% tj..…………………….zł

 

 

 

2.Deklaruję/jemy ponadto:

 

1.termin wykonania zamówienia……………………………………..

2.okres gwarancji i rękojmi …………………………………………………….

 Oświadczam/y, że oferowana cena za całość zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.

3.Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

4.Oświadczam/y, że posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5.Oświadczam/y,że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6.Ofertę niniejszą składamy na …………… ponumerowanych stronach.

 

 

 

 

 

………………………………………… ………………………………………………..

 

Miejscowość, data podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – przedmiar robót

 

 

Załącznik nr 3 – projekt umowy

 

 

U M O W A (projekt)

 

zawarta w dniu ………………. 2014 r. w Leśnej Podlaskiej, pomiędzy:Gminnym Ludowym Klubem Sportowo-Turystycznym „Agrosport” z siedzibą w Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska

 

reprezentowanym przez: Pawła Kazimierskiego –Prezesa Klubu, 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

 

a

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………

 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści:

 

§ 1

 

1.W oparciu o zapis art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji modernizacjębudynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ludwinów w ramach Projektu pn „Utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej w świetlicy wiejskiej w Ludwinowie”

2.Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o:

 

1.kosztorys ofertowy,

2.ofertę Wykonawcy.

 

§ 2

 Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy:

 Termin wykonania zadania do dnia …………………………………r.

§ 3

 

Zobowiązania Wykonawcy:

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP.

2.Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

3.Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót.

4.Przedstawienia Zamawiającemu odpowiednich atestów lub certyfikatów na użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały,

5.Zorganizowanie zaplecza budowy oraz oznakowanie terenu robót,

6.Użycia do wykonania zamówienia maszyn, urządzeń i sprzętu w dobrym stanie technicznym,

7.Usunięcia wszelkich szkód powstałych z jego winy przy realizacji przedmiotu umowy oraz pokrycie kosztów z tym związanych,

8.Wykonania dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego.

 

§ 4

 

Zamawiający zobowiązuje się do:

 

1.Przekazania Wykonawcy placu budowy.

2.Ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:………………………………..

4.Kierownikiem robót będzie:…………………………………………………………

5.Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie:……………………………

6.Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będzie:……………………………………….

 

§ 5

 

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się na podstawie złożonej oferty w wysokości:

 

Brutto w kwocie: ………………………………….złotych

 

(słownie: …………………………………………………..zł)

 

Podatek VAT 23%...............................................................zł

 

Netto w kwocie: …………………………………………..zł

 

Wynagrodzenie to stanowi wynagrodzenie kosztorysowe, które może ulec zmianie.

 

2.Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z ilości wykonanych robót, może być niższe lub wyższe od wstępnego wynagrodzenia kosztorysowego wskazanego w ofercie o kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót (inwentaryzacji) wykonanych. Ostateczne rozliczenie zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót, przy zastosowaniu cen jednostkowych zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

3.Zapłata wynagrodzenia może nastąpić w trzech częściach przelewem na rachunek bankowy w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury.

 

I płatność-po wykonaniu wymiany pokrycia dachowego,

 

II płatność- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

 

III płatność - po udokumentowanym odbiorze końcowym robót

 

4.Podstawą płatności częściowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego robót.

 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

 

§ 6

 Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 3 dni od podpisania umowy.

§ 7

 Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:

 

1.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

 

1.Za zwłokę w odbiorze robót w wysokości 01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2.Za odstąpienie od umowy w okoliczności za które odpowiada Zamawiający 10% wynagrodzenia umownego brutto.

 

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 

1.Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięcie usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

2.Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

 

§ 8

 

1.Wykonawca udzieli 36miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, liczonej od dnia protokólarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

2.Gwarancją jakości objęte są wszystkie roboty i materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie usterki w okresie nie później niż 4 dni robocze od daty skutecznego powiadomienia przez Zamawiającego.

3.Zasady stosowania rękojmi określa Kodeks cywilny.

§ 9

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron.

§ 10

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11

 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane polubownie, a jeżeli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego Sąd.

§12

Osoba po stronie Wykonawcy podpisująca niniejsza umowę oświadcza, że jest umocowana do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, którego reprezentuje i że umocowanie to nie wygasło w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron 

 

Wykonawca                            Zamawiający

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy