UBEZPIECZENIE PRZEDSZKOLAKÓW

Informacja na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Drodzy Rodzice

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 przedszkole nie będzie ubezpieczało dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 r nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. Przepisy ustawy Prawo Oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN jak i KNF. Poniżej podajemy przykładowe linki do stron www, gdzie każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

www.gestumbroker.pl/bezpieczne dziecko/

www.bezpieczny.pl

Zawarcie umowy ubezpieczenia NNW jest dobrowolne.