Świąteczny konkurs informatyczny

ŚWIĄTECZNY KONKURS INFORMATYCZNY:
MULTIMEDIALNA KARTKA WIELKANOCNA

 - swiateczny_konkurs_informatyczny.jpg

 

Świąteczny Konkurs Informatyczny:

„Multimedialna Kartka Wielkanocna”

 1.  Organizator: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej
 2.  Koordynatorzy konkursu: nauczyciele informatyk
 3.  Cel konkursu:
 •  wspieranie uzdolnień uczniów i promowanie ich twórczej aktywności,
 • doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,
 • kształtowanie u ucznia umiejętności logicznego myślenia,
 • propagowanie kultury i tradycji,
 • umożliwienie uczniom konfrontacji własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami
 • aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Leśnej Podlaskiej.
 2. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach:
 • uczniowie klas I-IV - kartka wykonana w programie MsPaint (700x500 pikseli) zapisana w formacie *.gif, lub  *.jpg.
 • uczniowie klas V- VIII i III klasy Gimnazjum - własna unikatowa kartka świąteczna stworzona przy pomocy programu Scratch, (zawierająca stworzony skrypt dla co najmniej 2 duszków i będzie to kartka dźwiękowo-muzyczna) lub w programie PowerPoint zapisana w formacie *.pps na jednym slajdzie – czas odtwarzania do 2 minut (zawierająca automatyczne animacje i bezosobowe własne życzenia świąteczne, rozmiar pliku do 3 MB).
 1. Kartki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje. 
 2. Wydrukowane prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą imię, nazwisko oraz klasę.
  Pliki dostarczone na nośniku pamięci lub na e-mail organizatorów należy nazwać według następujących zasad: małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, bez spacji, według wzorów imie_nazwisko.jpg, imie_nazwisko.gif, imie_nazwisko.pps. Prace stworzone przy pomocy programu Scratch należy udostępnić i dostarczyć w postaci linku do kartki. 
 1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w kwietniu 2019 r roku na stronie internetowej szkoły w Leśnej Podlaskiej.
 2. Kryteria oceny: 
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • poziom artystyczny wykonanej pracy,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • samodzielność wykonania pracy.
 1.  Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone dyplomami oraz oceną z informatyki.
 2. Postanowienia końcowe:

Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.

Prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania
i publikowania prac do promocji konkursu.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Jeżeli wśród kartek zostanie wykryty plagiat, za skutki prawne z niego wynikające odpowiada uczestnik konkursu. 

 1. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzyga komisja konkursowa.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy