Świąteczny konkurs informatyczny

„Multimedialna Kartka Bożonarodzeniowa”

Konkurs Informatyczny

 

 1. 1.     Organizator: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej.
 2. 2.     Koordynatorzy konkursu: nauczyciele informatyki.
 1. Cel konkursu:
 • wspieranie uzdolnień uczniów i promowanie ich twórczej aktywności,
 • doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,
 • kształtowanie u ucznia umiejętności logicznego myślenia,
 • propagowanie kultury i tradycji,
 • umożliwienie uczniom konfrontacji własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami
 • aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 1. 4.     Przebieg konkursu:
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej.
 • Konkurs polega na zaprojektowaniu własnej, unikatowej dźwiękowo-muzycznej kartki bożonarodzeniowej stworzonej przy pomocy programu Scratch. Projekt powinien składać się ze skryptów stworzonych dla co najmniej 2 duszków oraz życzeń świątecznych.
 • Kartki nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa.
 • Prace stworzone przy pomocy programu Scratch należy udostępnić i dostarczyć w postaci linku do projektu do dnia 12 grudnia 2019 roku.
 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w styczniu 2020 a wyróżnione prace zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły w Leśnej Podlaskiej.
 • Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone dyplomami oraz oceną z informatyki.
 1. 5.     Kryteria oceny:
 • zgodność pracy z tematem konkursu,
 • poziom artystyczny wykonanej pracy,
 • samodzielnie wykonane kostiumy,
 • dźwięk,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • samodzielność wykonania pracy.
 1. 6.     Postanowienia końcowe:

Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji konkursu.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu. Jeżeli wśród kartek zostanie wykryty plagiat, za skutki prawne z niego wynikające odpowiada uczestnik konkursu.

 1. 7.     Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin, rozstrzyga komisja konkursowa.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!