Konsultacje - ogłoszenia

 

04.11.2019 r.

Informacja dot. konsultacji społecznych projektu programu współpracy Gminy Leśna Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dn.4.11.2019 r.

w dniach 4.11.2019-19.11.2019 r. trwają konsultacje projektu uchwały

w sprawie Programu współpracy Gminy Leśna Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Leśna Podlaska w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. programu współpracy z opp na 2020 rok - pobierz
 2. Załacznik Nr 1 do Zarządzenia - projekt uchwały wraz z Programem współpracy z opp na 2020 rok - pobierz
 3. Załącznik Nr 2 - formularz zgłaszania uwag - pobierz (wersja edytowalna - pobierz)

 

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Uwagi w ramach knsultacji społecznych do dokumentu można zgłaszać od dnia 05.11.2018 do dnia 19.11.2018 r. - na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2019

GMINY LEŚNA PODLASKA

 

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI

PROWADZĄCYMI DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz Gminy Leśna Podlaska w zakresie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku.
 2. Program określa cele, zasady, formy i priorytetowe obszary współpracy Gminy Leśna Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, wysokość środków finansowych przeznaczonych na jego realizację, a także podmioty odpowiedzialne za realizację programu oraz sposoby oceny jego wykonania.
 3. Program powstał przy udziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sposób zgodny z uchwałą XXXIII/169/2010 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 4. W efekcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski.

 

Rozdział II

Cele programu

§ 2.

Nadrzędnym celem współpracy Gminy Leśna Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest dążenie do budowy i dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§ 3.

 1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego do lepszego rozpoznawania i zaspokajania potrzeb społecznych w sposób skuteczny  i efektywny, umożliwiający poprawę konkurencyjności, przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
 2. Celami szczegółowymi programu współpracy są:

1)      umocnienie lokalnych działań przez stworzenie warunków dla powstania
i rozwijania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności gminy;

2)      zwiększenie aktywnego wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie;

3)      poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych;

4)      integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym działaniem sferę zadań publicznych;

5)      otwarcie na innowację i konkurencję poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych realizowanych dotychczas przez Gminę, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym, umożliwiających rozwiązywanie problemów społecznych;

6)      wypracowanie opartego na partnerstwie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą obejmującego wzajemne komunikowanie się i współdziałanie;

7)      podnoszenie standardów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o realizację zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz wzajemnego poszanowania interesów.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

§ 4.

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się w oparciu o zasady:

1)      pomocniczości oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2)      suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do  niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemów i zadań;

3)      partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców Gminy, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania;

4)      efektywności polega na wspólnym dążeniu Gminy i organizacji pozarządowych oraz innych  podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5)      jawności, uczciwej konkurencji i wzajemnego poszanowania  rozumiana jest jakoudostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, poprzez wypracowanie stosownych procedur. 

 

Rozdział IV

Formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

§ 5.

 1. Współpraca  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy. 
 2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:

1)         zlecanie realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w zakresie przez nią objętym na podstawie uchwały Rady Gminy Leśna Podlaska. Zlecanie realizacji zadań publicznych może przybierać jedną  z następujących form:

a)    powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

b)   wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2)         zakup usług dotyczących realizacji zadań publicznych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,

3)         wspólna realizacja zadań publicznych na zasadach partnerstwa.

3.  Formy współpracy pozafinansowej:

1)      o charakterze informacyjnym:

a)    konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

b)   udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji;

c)    wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

d)   prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych Urzędu;

e)   w miarę zgłaszanych potrzeb, organizowanie spotkań samorządu z organizacjami pozarządowymi, których tematem będzie ocena funkcjonowania  rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku poprzednim, konsultowanie projektu programu współpracy na kolejny rok, wzajemne informowanie się o kierunkach działań planowanych w roku następnym;

f)     prowadzenie  na stronie internetowej gminy zakładki: „Organizacje pozarządowe”, do której każda organizacja będzie mogła zgłaszać swoje ogłoszenia lub inne ważne informacje. W zakładce tej zamieszczane będą również ogłoszenia  szczególnie kierowane do organizacji pozarządowych – „ogłoszenia”;

2)      o charakterze promocyjnym:

a)      promocja działalności i osiągnięć podmiotów programu poprzez publikację informacji na stronie internetowej Urzędu;

b)      promocja przekazywania 1% podatku dochodowego na działające na terenie Gminy Leśna Podlaska organizacje pożytku publicznego za pośrednictwem strony internetowej www.lesnapodlaska.pl;

c)       umożliwienie organizacjom pozarządowym działań promocyjnych, wystawienniczych oraz społecznych zbiórek, podczas imprez organizowanych przez Urząd Gminy Leśna Podlaska;

d)      udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.

3)      o charakterze organizacyjnym:

a)      wynajem na preferencyjnych warunkach lub użyczenie lokali komunalnych na realizację zadań publicznych (spotkania, imprezy, konferencje), w szczególności pomieszczeń i obiektów umożliwiających organizację zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych, których celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także - o ile pozwalają na to warunki lokalowe - pomieszczeń na siedzibę dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem regulaminu zasad korzystania z ww. obiektów i lokali. Warunkiem uzyskania zgody na korzystanie, jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b)      organizowanie spotkań w związku ze zmianą przepisów prawnych, w celu podnoszenia standardów usług publicznych świadczonych przez podmioty programu;

c)       udział przedstawicieli organu wykonawczego Gminy w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, dotyczących wzajemnej współpracy i bieżących problemów;

d)      obejmowanie honorowym patronatem Wójta Gminy Leśna Podlaska inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu;

e)      realizacja wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej  oraz pomocy społecznej.

4)      pomoc techniczna;

a)        pomoc w miarę możliwości w organizacji środków transportu  do przewozu osób i materiałów, związanych z wykonywaniem zadań publicznych w ramach działalności statutowej;

b)        udostępnienie, w miarę możliwości, pomieszczeń lub użyczenie sprzętu teleinformatycznego służących do realizacji zadań statutowych;

c)         przekazywanie podmiotom programu zamortyzowanych środków trwałych, sprzętu i wyposażenia.

 

Rozdział V

Podmioty współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

§ 6.

Podmiotami realizującymi współpracę są:

1)             Rada Gminy Leśna Podlaska i jej komisje – wyznaczają kierunki polityki społecznej gminy oraz określają wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje,

2)             Wójt Gminy Leśna Podlaska – podejmuje decyzję o priorytetach współpracy z podmiotami programu, ogłasza otwarte konkursy na realizacje zadań skierowanych do podmiotów programu, dysponuje środkami w ramach budżetu, decyduje o wyborze ofert i innych formach pomocy poszczególnym podmiotom programu,

3)             właściwe komórki organizacyjne Urzędu Gminy Leśna Podlaska i inne jednostki organizacyjne Gminy, które podejmują na bieżąco współpracę z organizacjami w zakresie działania określonego ich regulaminem lub statutem,

4)             organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie Gminy Leśna Podlaska.

 

Rozdział VI

Zakres przedmiotowy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

§ 7.

 1. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność statutową w dziedzinach obejmujących przedmiotowy zakres współpracy. 
 2. Zakres współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego dotyczy:

1)             pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2)             działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)             podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4)             ochrony i promocji zdrowia;

5)             działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6)             promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7)             działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

8)             działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

9)             działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

10)          nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

11)          wypoczynku dzieci i młodzieży;

12)          kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;

13)          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

14)          ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

15)          turystyki i krajoznawstwa;

16)          porządku i bezpieczeństwa publicznego;

17)          promocji i organizacji wolontariatu.

 

 1. W roku 2019 do zadań priorytetowych włączone zostały zadania: 

1)             działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

2)             ochrony i promocji zdrowia;

3)             nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

4)             kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;

5)             ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

6)             wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

7)             turystyki i krajoznawstwa;

8)             porządku i bezpieczeństwa publicznego;

9)             promocji i organizacji wolontariatu.

§ 8.

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie  w trybie otwartego konkursu ofert.
 2. Organizacje pozarządowe lub inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć gminie ofertę realizacji zadań publicznych.
 3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy celowość zgłoszonych zadań publicznych,  o których mowa w ust.2 biorąc pod uwagę stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie  wysokiej  jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania przez podmioty Programu.
 4. Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu Urząd może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji.
 5. Zadanie publiczne może być realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

 

Rozdział VII

Wysokość środków planowanych na realizację programu

§ 9.

 1. Program finansowany będzie z budżetu Gminy.
 2. Gmina Leśna Podlaska na realizację programu w roku budżetowym 2019 będzie przeznaczać środki finansowe w wysokości 65.000,00 złotych.

 

Rozdział VIII

Sposób realizacji Programu

§ 10.

Zlecanie realizacji zadań publicznych może nastąpić w trybie:

1)        otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Wójta Gminy,

2)        na wniosek Podmiotu Programu w oparciu o artykuł 19 a ustawy, z pominięciem otwartego konkursu ofert,

3)        zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej, lub awarii technicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897 t.j.) z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

 

Rozdział IX

Zasady i tryb organizacji otwartego konkursu ofert

§ 11.

1. Wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych odbywa się w drodze otwartych konkursów ofert.

2.  Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy informacyjnej urzędu, w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert. 

3.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w stosownych przepisach wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 

4. Ofertę należy przygotować wg zasad określonych regulaminem konkursowym, zatwierdzanym przez Wójta Gminy Leśna Podlaska, zgodnym z art. 13 pkt. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 12.

 1. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych:

1)      uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie,

2)      braku właściwych podpisów pod załącznikami,

3)      poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,

4)      uzupełnienia sprawozdania finansowego.

 1. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

1)      I etap - wstępna ocena oferty po względem formalnym dokonywana jest przez pracownika komórki organizacyjnej, w przypadku stwierdzenia w/w braków formalnych wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie pisemnie i w ciągu 7 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia  braków,

2)      II etap - ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową.

§ 13.

Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.

§ 14.

 1. Ostatecznego podziału środków przyznawanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego dokonuje Wójt Gminy Leśna Podlaska.
 2. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu i podziale środków finansowych wraz z wykazem ofert niespełniających wymogów formalnych jak również ofert, które nie otrzymały dotacji podawane są do publicznej wiadomości w sposób określony § 11 ust. 2.

 

ROZDZIAŁ X

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 15.

 1. Komisja konkursowa powoływana jest w drodze zarządzenia Wójta Gminy Leśna Podlaska celem opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie.
 2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.

§ 16.

 1. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że biorą w nim udział co najmniej 4 osoby.

§ 17.

 1. Członkowie komisji wybierają  spośród siebie przewodniczącego.
 2. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu  konkursowym.
 3. Komisja konkursowa przystępując do  opiniowania złożonych ofert, dokonuje następujących czynności:

1)         zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty;

2)         wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające  z postępowania;

3)         stwierdza prawomocność posiedzenia komisji;

4)         sprawdza  prawidłowość ogłoszenia konkursu;

5)         ocenia złożone oferty pod względem formalnym (poprawne wypełnienie oferty oraz  komplet załączników);

6)         po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz  proponuje  wysokość dotacji;

7)         sporządza protokół z prac komisji, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.

 1. Sporządzony protokół  powinien zawierać:

1)    oznaczenie miejsca i czasu konkursu;

2)    imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3)    liczbę zgłoszonych ofert;

4)    wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;

5)    wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie;

6)    średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;

7)    propozycję rozstrzygnięcia  konkursu wraz z proponowaną wysokością  dotacji;

8)    podpisy członków komisji.

 1. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi Gminy, który w drodze zarządzenia dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości przydzielonej dotacji.
 2. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

ROZDZIAŁ XI

Sposób oceny realizacji programu

§ 18.

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018 Wójt przedstawi Radzie Gminy Leśna Podlaska w terminie do 31 maja 2019 r.
 2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 i 2  zostanie umieszczone na BIP urzędu oraz przedstawione organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na corocznym spotkaniu. 

§ 19.

 1. Realizacja programu współpracy jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowe działania mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.
 2. Celem wieloletniego monitoringu realizacji programu współpracy ustala się następujące wskaźniki ewaluacji:

1)      liczba otwartych konkursów ofert,

2)      liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3)      liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,

4)      liczba umów, które nie zostały zrealizowane (rozwiązane, zerwane lub unieważnione),

5)      liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,

6)      ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym w oparciu o środki budżetowe,

7)      liczba obszarów zadaniowych,

8)      wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy organizacjom w poszczególnych obszarach zadaniowych,

9)      liczba beneficjentów realizowanych zadań,

10)   liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o środki budżetowe,

11)   liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych, w tym wolontariuszy,

12)   liczba wspólnie realizowanych zadań,

13)   wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty na realizację zadań publicznych,

14)   wysokość budżetowych środków finansowych przeznaczonych na realizacje Programu. 

15)   Wysokość dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej

16)   Rozwiązania systemowe ważne dla funkcjonowania Gminy

 

Rozdział XII

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 20.

 1. Przeprowadzenie z podmiotami Programu konsultacji projektu Programu poprzez:

1)      zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy projektu programu i kontaktu gdzie można zgłaszać uwagi do projektu Programu drogą elektroniczna bądź na piśmie możliwości zgłaszania przez podmioty Programu pisemnych ogólnych propozycji, kierunków oraz obszarów działań do projektu Programu

2)       przekazanie projektu Programu do 2 organizacji pozarządowych lub innym podmiotem działającym w sferze pożytku publicznego prowadzącym swoją działalność statutową na terenie Gminy Leśna Podlaska, celem wyrażenia opinii o projekcie programu.

 1. Sporządzenie analizy uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji.
  1. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu konsultacji i zamieszczenie w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji na stronie Urzędu Gminy Leśna Podlaska.
  2. Skierowanie projektu Programu pod obrady Rady Gminy Leśna Podlaska.
  3. Podjęcie przez Radę Gminy Leśna Podlaska uchwały w sprawie: Programu Współpracy Gminy Leśna Podlaska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Leśna Podlaska na rok 2019.

 

Rozdział XIII

Okres realizacji programu

§ 21.

Program realizowany będzie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

Rozdział XIV

Postanowienia końcowe

§ 22.

 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w Programie może nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach odrębnych.
 2. Tryb pozyskiwania i sposób wydatkowania przez podmioty Programu środków finansowych na realizację zadania publicznego określa ustawa ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Wzór oferty, sprawozdania końcowego oraz umowy określa rozporządzenie właściwego ministra.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy