Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- logo_efs_nowe.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

        Leśna Podlaska 10.12.2012 r.

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej informuje, że w roku 2013 realizowany będzie projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbiorcami projektu mogą być osoby w wieku od 15 do 60 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat. Osoby te powinny korzystać ze świadczeń pomocy społecznej (może to być trwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, a także korzystanie na okoliczność projektu). Osoby będące w wieku aktywności zawodowej powinny posiadać status:

  • osoby bezrobotnej;
  • osoby nieaktywnej zawodowo;
  • osoby zatrudnionej (w tym posiadającej własne gospodarstwo rolne.

Osoby zainteresowane, chętne do udziału w projekcie proszone są o osobiste zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej do dnia 31 stycznia 2013 roku.

 


 

- 2010gopslogo.jpg

Priorytet VII - „Promocja integracji społecznej"Działanie 7.1 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"Poddziałanie 7.1.1 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"W związku z realizacją projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt:

„POMAGAMY IŚĆ DO PRZODU Z WIARĄ WE WŁASNE SIŁY I NADZIEJĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej informuje, że dnia 26.06.2010 roku o godz.16.00 w Świetlicy w Worgulach odbędzie się spotkanie osób biorących udział w projekcie z mieszkańcami gminy, osobami decyzyjnymi i liderami lokalnej społeczności. Na spotkanie zaplanowano działania o charakterze edukacyjnym podnoszące wiedzę i samoocenę, służące integracji i przywróceniu samodzielności życiowej oraz dobrych relacji w lokalnej społeczności.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej w roku 2009 rozpoczął realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Pomagamy iść do przodu z wiarą we własne siły i nadzieją na lepszą przyszłość". Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Priorytet VII - „Promocja integracji społecznej"
Działanie 7.1 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"
Poddziałanie 7.1.1 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
W 2009 roku w projekcie udział wzięło 6 osób z terenu naszej gminy.


W roku 2010 będziemy kontynuować projekt, uczestniczyć w nim będzie 12 osób. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom korzystającym ze świadczeń GOPS oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego osób z terenu gminy Leśna Podlaska poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji z rynkiem pracy.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy