Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska

- efs_kolor_poziom.jpg

Projekt pn. „Szansa na lepszy start w Gminie Leśna Podlaska” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje; Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego z przedmiotów ścisłych (m.in. matematyka, informatyka, chemia, fizyka), językowych (j. angielski, j. rosyjski, j. francuski) oraz wspomagających umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresję kulturalną, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez organizację dodatkowych bezpłatnych zajęć.

Planowane efekty: zwiększenie poziomu wiedzy uczniów z przedmiotów ścisłych matematyczno-przyrodniczych i informatycznych oraz językowych, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, zmniejszenie trudności w opanowaniu wiedzy przez uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, podwyższenie świadomości na temat równości płci, poszerzenie oferty edukacyjnej o kreatywne formy spędzania wolnego czasu.

Wartość projektu: 126 196,88 zł, wkład Funduszy Europejskich: 107 267,34 zł

 

PLAN ZAJĘĆ:

- harmonogram_ikonka.jpg

Harmonogramy zajęć w poszczególnych miesiącach: 

X 2018 r. XI 2018 r. XII 2018 r. I 2019 r.  
 II 2019 r. III 2019 r. IV 2019 r.  V 2019 r. VI 2019 r.

 

 

                             12.09.2018 r. - Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

                                                 

                                                 Karta zgłoszeniowa

                                                 Deklaracja uczestnictwa

                                                 Oświadczenie uczestnika

- projekt_rekrutacja_plakat.jpg 04.09.2018 r. - Wykorzystaj swoją szansę i weź udział w projekcie!

- projekt_info.jpg 03.09.2018 r. - Zapraszamy do udziału w projekcie!

- plakat_promocyjny.jpg Plakat informacyjny

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy