Informacja o przystąpieniu do programu "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Informujemy, że Gmina Leśna Podlaska ponownie zamierza przystąpić do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem uzyskania dofinansowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzenia rolniczego, obejmujących: folie, siatki do owijania balotów, worki po nawozach, sznurki rolnicze, opakowania typu BIG-BAG, w ramach programu ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Program przewiduje dofinansowanie do kosztów transportu z miejsc wskazanych do zbierania odpadów pochodzących od rolników (z PSZOK lub innego miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów (zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”).

Odbiór odpadów od ich posiadaczy (rolników) będzie realizowany w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz podpisania umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW.

Program realizowany będzie w latach 2021 - 2022, przy czym:

1) podpisywanie umów o dofinansowanie z gminami przewidziane jest do 31.03.2022 r.

2) środki wydatkowane będą do 30.11.2022 r.

Na potrzeby złożenia wniosku niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji w/w odpadów na terenie Gminy Leśna Podlaska celem oszacowania ilości odpadów i kosztów realizacji zadania. Oznacza to, że wziąć udział w przedsięwzięciu mogą tylko ci rolnicy, którzy złożą rzetelne informacje o rodzaju i ilości posiadanych odpadów w formie załączonej ankiety.

Wypełnione ankiety prosimy składać w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska, w pok. nr 15, w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2021 r.

ANKIETA INWENTARYZACYJNA 2021 W RAMACH PROGRAMU „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZACYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ - POBIERZ

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy