Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna Podlaska

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

https://lesnapodlaska.biuletyn.net/?bip=2&cid=1159&id=1740

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy