Wybór ławników sądowych na kadencję 2012-2015

Wybór ławników sądowych na kadencję 2012-2015

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz.U. Nr 50, poz. 370).

W roku bieżącym upływa kadencja ławników sądów powszechnych. W związku z tym do dnia 30 czerwca br. w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kolejną kadencję 2012-2015. Zgłoszenie winno być kierowane do Rady Gminy Leśna Podlaska.

Zgodnie z zawiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, Rada Gminy Leśna Podlaska, najpóźniej do końca października 2011 roku dokona wyboru dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w tym jednego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto spełni następujące warunki:

1);posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2);jest nieskazitelnego charakteru,
3);ukończył 30 lat,
4);jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5);nie przekroczył 70 lat,
6);jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7);posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1);osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2);osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3);funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4);adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5);radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6);duchowni,
7);żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8);funkcjonariusze Służby Więziennej,
9);radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Leśna Podlaska.

Kandydatów na ławników do orzekania z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Oprócz karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1);3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2);informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3);oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4);zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Kandydat zgłaszany przez obywateli dołącza dodatkowo listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za informację z KRK oraz za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.

O kandydatach na ławników rady gmin zasięgają informacji od właściwych organów Policji.

Zgłoszenia niespełniające określonych wyżej wymogów, lub złożone po terminie, pozostawi się bez dalszego biegu.


Niezbędne druki dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy Leśna Podlaska oraz na stronie internetowej www.lesnapodlaska.pl, wzór karty dostępny jest również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem www.ms.gov.pl.

 

Do pobrania:

  1. karta zgłoszenia 
  2. lista osób zgłaszających

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy