Zarządzenie Wójta Gminy Leśna Podlaska w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (24 grudnia) w Urzędzie Gminy

Zarządzenie Nr 57/2020

Wójta Gminy Leśna Podlaska

z dnia 21 grudnia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Leśna Podlaska w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), w związku z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz.U. 2014.1502 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

 

  • 1. Ustala się dla pracowników Urzędu Gminy Leśna Podlaska jeden dodatkowy dzień wolny od pracy w związku z obniżeniem w okresie rozliczeniowym obejmującym grudzień 2020 r. wymiaru czasu pracy z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy.

 

  • 2. Z uwagi na przypadający w 2020 roku dzień świąteczny 26 grudnia w sobotę, ustala się dzień 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska.

 

 

  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Leśna Podlaska.

 

  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Paweł Kazimierski

/-/

Wójt Gminy Leśna Podlaska

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy