Zasady funkcjonowania targowiska gminnego w Leśnej Podlaskiej

Zasady funkcjonowania targowiska gminnego w Leśnej Podlaskiej

Informujemy, że targowisko gminne w Leśnej Podlaskiej funkcjonuje na podstawie niżej wymienionych uchwał:

1. Uchwała nr XXXIII/207/2022 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Leśnej Podlaskiej - załącznik graficzny do regulaminu
2. Uchwała nr XXXIII/208/2022 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej
3.
Uchwała nr XXXIII/209/2022 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu

Zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym na gminnym targowisku obowiązują następujące zasady wynikające z regulaminu:

REGULAMIN

TARGOWISKA GMINNEGO W LEŚNEJ PODLASKIEJ

§ 1

 1. Targowisko położone jest w Leśnej Podlaskiej przy ul. Bialskiej, na działkach nr 45/3 o pow. 0,4469 ha i stanowi własność Gminy Leśna Podlaska.
 2. Targowisko czynne jest w niedziele w godzinach od 6.00 do 15.00 z wyłączeniem świąt państwowych (dni ustawowo wolne).
 3. Targowisko może być czynne w pozostałe dni tygodnia.

§ 2

 1. Na targowisku wyznaczone są stanowiska handlowe, na których może być prowadzony handel.
 2. Targowisko podzielne jest na 2 sekcje, które przedstawia załącznik graficzny do Regulaminu, w sekcji A prowadzona jest sprzedaż produktów rolno-spożywczych, w sekcji B prowadzona jest sprzedaż pozostałych artykułów.
 3. Przy braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sekcji A poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§ 3

Na terenie targowiska zabrania się:

 1. samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży;
 2. pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów po godzinach otwarcia targowiska;
 3. handlu oraz parkowania pojazdów na ciągach komunikacyjnych na terenie targowiska.

§ 4

 1. Uprawionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 2. Miejsce sprzedaży wyznacza inkasent opłaty targowej.

§ 5

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

 1. przestrzegania regulaminu targowiska;
 2. wniesienia opłaty targowej dziennej u inkasenta;
 3. posiadania aktualnego dowodu uiszczenia opłaty targowej i okazania na każde żądanie obługi targowiska oraz osób upoważnionych przez Wójta Gminy Leśna Podlaska do przeprowadzenia kontroli;
 4. utrzymania stanowiska sprzedaży w należytym porządku oraz uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu.

§ 6

Właściciel targowiska zobowiązany jest do zapewnienia właściwej organizacji obsługi targowiska.

§7

 1. Prowadzący targowisko za pośrednictwem inkasenta pobiera od osób prowadzących handel na targowisku opłatę targową za pokwitowaniem.
 2. Wysokość opłaty określa odrębna uchwała Rady Gminy Leśna Podlaska.

§ 8

Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia prowadzący targowisko.

§ 9

Zmiana postanowień regulaminu następuję uchwał Rady Gminy Leśna Podlaska.

 

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/208/2022 Rady Gminy Leśna Podlaska wprowadzone zostały następujące wysokości stawek opłaty targowej:

 1. Dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży na terenie targowiska gminnego w Leśnej Podlaskiej na jednym stanowisku:
 1. od sprzedaży artykułów rolno-spożywczych – 10 zł
 2. od sprzedaży artykułów rolno-spożywczych (pozyskanych z uprawy roślin lub chowu zwierząt prowadzonych przez sprzedającego) - 10 zł;
 3. od sprzedaży artykułów pozostałych - 20 zł.

      2. Dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży na jednym stanowisku w dniach 14 i 15 sierpnia, na terenie gminy Leśna Podlaska:

 1. od sprzedaży artykułów rolno-spożywczych ze stolika, straganu, samochodu lub przyczepy – 30 zł;
 2. od sprzedaży artykułów przemysłowych ze stolika, straganu, samochodu lub przyczepy - 50 zł;
 3. od sprzedaży produktów gastronomicznych sprzedawanych z samochodu lub przyczepy - 150 zł.

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy