Klauzula RODO Gmina Leśna Podlaska

Inspektor Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska pełni:

Pan Rafał Mikulski

tel. 516063036

e-mail:iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

 Klauzula RODO Gmina Leśna Podlaska

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Leśna Podlaska;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Leśna Podlaska posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Leśna Podlaska ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Leśna Podlaska.

Czyste Powietrze

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska - Film podsumowujący i artykuł

🔹 Film podsumowujący projekt pn.:  "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska" 🏣

🔹 Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska poprzez realizację kompleksowych zadań termomodernizacyjnych.

🔹 Budżet: wartość ogółem 4 8 64 258,07 zł, dofinansowanie: 3 388 924,13 zł w tym: wkład UE: 3 063 047,25 zł

🔹 Projekt współfinansowany Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - FILM PODSUMOWUJĄCY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ARTYKUŁ

 

 

 

Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska PROW 2014-2020 - podpisanie umowy


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska”

W dniu 25 lutego 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Paweł Kazimierski Wójt Gminy Leśna Podlaska wraz z Agnieszką Sawczuk Skarbnik Gminy Leśna Podlaska podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Leśna Podlaska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na kwotę: 2 677 746, 90zł

Inwestycja polega na:
-modernizacji oczyszczalni ścieków,
-budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami,
-zakupie zestawu asenizacyjnego.

FOTO: Dyrektor Departamentu PROW Ewa Szałachwiej oraz Paweł Kazimierski

 

 

„Dostawa zestawu asenizacyjnego”

W dniu 24 października 2022 r.  firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ROLMAX dostarczyła fabrycznie nowy ciągnik New Holland T5 oraz beczkę 5000 L.

Zestaw asenizacyjny został zakupiony w ramach realizacji projektu pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Leśna Podlaska” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

 "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Podlaska"

 W dniu 16 grudnia 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Podlaska". Wykonawcą jest przedsiębiorstwo INVESTMIL Sp. z o.o. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

slider 1

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Leśna Podlaska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lesnapodlaska.biuletyn.net.

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Mikulski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (48) 83 345 07 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Leśna Podlaska ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Bialskiej. Do wejścia prowadzą schody przy których znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie na windy.

Po wejściu do budynku znajduje się wyodrębnione miejsce, przy którym istnieje możliwość obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami bez konieczności przemieszczania się wewnątrz budynku. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikami merytorycznymi, pracownik taki we wskazanym wyżej miejscu udzieli wszelkich niezbędnych informacji celem kompleksowego załatwienia sprawy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Propozycje zabaw z dziećmi :)

ZABAWY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE JĘZYKOWE

 

 1. Sylaby i dźwięki.

Zaczynamy zabawy od przeliczana wyrazów w zdaniu. Najpierw rodzic liczy, później wspólnie, na końcu dziecko samodzielnie. Zdania typu: Ola lubi rysować. Starsze dzieci (4,5-latki) przechodzą do zabaw z sylabami. Rodzic wymawia słowa sylabami, następnie dziecko mówi jaki to wyraz, wyklaskuje go, wystukuje na bębenku lub stoliku, uderzając stopą o podłogę. Starsze dzieci samodzielnie dzielą wyrazy na sylaby, wyszukują wyrazów na podaną sylabę, przeliczają liczbę sylab w wyrazie.

 1. Głoski.

Zadanie polega na wymyśleniu jak największej liczby słów zaczynających się na głoskę wypowiedzianą przez rodzica. Zalecamy zaczynanie od prostych wyrazów: osa, dom, kot, las; dalej woda, tama, most; coraz dłuższe gdy dziecko zaczyna sobie z tym radzić. Część 5-latków może robić to zadanie na czas, chodzi o dzieci które dobrze radzą sobie z głoskowaniem. Starszym przedszkolakom można pokazać literę odpowiadającą danej głosce, później dziecko układa kształt litery z klocków, kawałków papieru (przy okazji ćwiczy umiejętność darcia papieru), może wykleić literę na kartce, ulepić z plasteliny itp.

 1. Bajka

Układanie bajki. Uczestnicy tworzą wspólną bajkę. Zabawę zaczyna rodzic. Dziecko  dopowiada kolejne fragmenty, np. siedząc w kręgu. Później dziecko może zrobić ilustrację do wymyślonej historii, ewentualnie rodzic robi krótkie obrazki a dziecko układa z nich historyjkę obrazkową.

 1. Dyskusja.

Zadaniem dziecka jest przekonanie rodzeństwa, rodziców do jedzenia np. warzyw i owoców, sprzątania pokoju, ćwiczeń ruchowych itp. Nauka logicznego myślenia, tworzenia argumentów, budowania zdań.

 1. Powtarzanie zdań.

Rodzic mówi zdanie, np. Pada deszcz., Kwiaty rosną. Ola rysuje.  Dziecko powtarza. Następnie rozwija je, dodając kolejne wyrazy: Na dworze pada deszcz. Na dworze pada mały deszcz. Na dworze pada mały, wiosenny deszcz.

 1. Inne propozycje:

Wspólne zabawy typu: rymowanki; zagadki o przedmiotach lub zjawiskach, detektyw – zgadnij o kim mówię?; kalambury rysowane lub pantomima; czytanie i rozmowa o tekście; budowa zdań w odpowiedzi na pytania.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

 1. Zgaduj-zgadula

Zagraj z dzieckiem w prostą grę. Pozwól dziecku trzymać w dłoniach od 2 do 10 przedmiotów i potrząsać nimi (monety, guziki lub inne małe przedmioty, które przy potrząsaniu powodują hałas). Potrząsając nimi dziecko powie: „Zgadnij, ile ich mam!” Trzeba zgadnąć, iloma przedmiotami dziecko potrząsa (sądząc po odgłosie). Następnie Ty potrząsaj przedmiotami, a dziecko niech zgaduje. Po każdej zgadywance sprawdź, ile było przedmiotów licząc je.

 

 1. Matematyczne wyliczanki:

Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle (3 razy)

Kapusta i ogórek – tyle razy podskocz w górę (2 razy)

Marchewka, pietruszka, bób – tyle razy przysiad zrób (3)

Kalarepka i mak – za uszy 2 razy się złap.

 

 1. Zabawa „Masażyk na poprawienie nastroju” (zabawa włoska w opracowaniu M. Bogdanowicz).

Rodzice z dziećmi siadają jedno za drugim i wykonują palcami na plecach partnera czynności jakie wykonuje się przy pieczeniu pizzy:

sypiemy mąkę – przebiera opuszkami palców obu dłoni na plecach partnera,

zgarniamy ja – brzegami obu dłoni wykonuje na plecach ruchy zgarniające,

lejemy oliwę – rysuje palcem falistą linię, począwszy od karku, aż do dolnej części pleców

dodajemy szczyptę soli, no może dwie, trzy – lekko, kilka razy, szczypie w plecy

wyrabiamy ciasto – lekko ugniata plecy

wałkujemy – porusza dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół pleców,

wygładzamy placek – głaszcze plecy

na wierzchy kładziemy pomidory – delikatnie stuka w plecy dłońmi złożonymi w miseczki,

krążki cebuli, oliwki – naciska palcem w kilku miejscach

posypujemy serem i… – szybko muska po plecach opuszkami palców obu dłoni

buch! do pieca! – przytula się do pleców dziecka,

wyjmujemy i kroimy dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla dziadka… –

naśladuje krojenie, przesuwając po plecach brzegiem dłoni

dla ciebie…, dla… – dziecko wymyśla, dla kogo będą jeszcze kawałki pizzy,

a teraz polewamy keczupem – kreśli palcem linię z pętlami

i… zjadamy, mniam, mniam, mniam – naśladuje gryzienie, chwytając plecy dłońmi.

 

 1. Układanie rytmów .

Rodzic układa, wskazując ułożone elementy rytmicznie mówi:

widelec, talerzyk, łyżka, widelec, … (dz. układa dalej)

Ułóżcie podobny rytm wykorzystując np. zabawki, warzywa, owoce, kubeczki i inne dostępne dzieciom przedmioty.

 

ZABAWY WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ SENSORYCZNĄ

 

 1. Poszukiwacze skarbów.

Do miski z suchą kaszą lub ryżem wrzucamy kilka drobnych zabawek (figurki, dinozaury, samochody). Zadaniem dziecka jest odnalezienie i wyłowienie ukrytych elementów. Zabawę można przeprowadzić również bez użycia zmysłu wzroku: dziecko z zakrytymi oczami może odgadywać jaką figurkę znalazło.

 

 1. Malowanie palcami.

Zabawa sprzyjająca rozwijaniu receptorów dotykowych. Malować można zarówno po kartce jak i po folii lub kartonie, pudełku. Mogą być to konkretne kształty (np. figury geometryczne) lub obrazki według pomysłu dziecka. Podczas zabawy utrwalać można umiejętności nazywania i różnicowania kolorów, przeliczenie (np. postawionych palcem kropek), porównywanie zbiorów (których kropek jest więcej lub mniej), odwzorowywanie obrazków i wzorów pokazanych dziecku.

 

 1. Domowy tor przeszkód.

Zabawa wspomagająca rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej, zwinności i sprawności dziecka. W przygotowaniu toru przeszkód wykorzystać można np.: krzesła, poduszki, koce, stoliki, włóczkę, piłki (np. rzucanie do celu). W zabawie dziecko może uczyć się: biegać, skakać, turlać, pełzać, celować, przechodzić pod przeszkodami lub je omijać, chodzić tyłem.

 

 1. Naśladowanie chodu zwierząt.

Zabawa naśladowcza rozwijająca wyobraźnie dziecka, jego zwinność i koordynację ruchową, np. Poruszaj się jak: żaba, bocian, wąż, kot, pies, ślimak, wróbel, kaczka, kura, pingwin, itd.

 

 1. Zabawy w masach plastycznych.

Zabawy bardzo lubiane przez dzieci, sprzyjające szczególnie w rozwoju bodźców dotykowych, koncentracji oraz usprawnianiu rąk. Mogą to być masy sypkie: piasek, ryż, kasza, makaron oraz różnego rodzaju masy: ciastolina, plastelina, masa solna, masa papierowa, masa z pianki do golenia itp.

 Przepis na masę solną:

- dwie porcje mąki;

- dwie porcje soli;

- jedna porcja wody.

Sól i mąkę mieszamy, dodajemy stopniowo wodę aż do uzyskania plastycznej masy.
Po wykonaniu ozdób, masę solną suszymy w piekarniku lub pozostawiamy do wyschnięcia samoistnie.

 

Przepis na domową ciastolinę:

- 2 szklanki mąki;

- 1 szklanka soli;

- 2 płaskie łyżki proszku do pieczenia;

- 2 łyżki oleju;

- 1 szklana wrzątku;

- wybrane barwniki spożywcze.

Mieszamy wszystkie składniki suche i olej, na końcu dodajemy wrzątek. Ugniatamy na początku łyżką, a potem gdy się schłodzi, dłońmi. Na końcu dodajemy po rozdzieleniu masy barwniki spożywcze. Masą można bawić się wielokrotnie, przechowujemy ją w lodówce w szczelnie zamkniętym pojemniku.

 

 ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE POPRAWIAJĄCE SPRAWNOŚĆ JĘZYKA I WARG ORAZ ĆWICZENIA ODDECHOWE UŁATWIAJĄCE UZYSKANIE PRAWIDŁOWEJ WYMOWY:

 

 • Ćwiczenia oddechowe:

Dmuchanie na różne rzeczy, które są dostępne w domu, takie jak:

chorągiewki, wiatraczki, dmuchanie na papierowe łódki pływające w misce z wodą, dmuchanie na kaszę, ryż itp. przez słomkę, możemy przenosić skrawki papieru, waty
za pomocą słomki w inne miejsce.

 

 • Ćwiczenia języka:

Liczenie dolnych ząbków czubkiem języka, „czyszczenie” dolnych ząbków językiem po wewnętrznej stronie, zlizywanie czubkiem języka dżemu lub kremu czekoladowego z dolnych dziąseł lub dolnej wargi.

 

 • Ćwiczenia warg:

Rozciąganie warg w uśmiechu i wymawianie głoski „i” , naprzemienny uśmiech

z pokazywaniem zębów i ponowne z zasłoniętymi zębami, wydawanie odgłosów
z rozciągniętymi ustami np.:

Kozy (meee, mee), barana (bee, bee), kurczątka (piii, piii), śmiechu ( hii, hii). Naprzemienne wymawianie naprzemienne samogłosek: „i” (rozciągamy usta) z głoską „u” (ściąganie ust), „e” – „o”.

  

WIOSENNE  PROPOZYCJE ZABAW PLASTYCZNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

Malowanie na gazie. (PRZEDWIOŚNIE)

 

POTRZEBNE MATERIAŁY:

 • Biała kartka papieru technicznego , brystolu A4
 • Gaza
 • Klej CR
 • Farby plakatowe, tempera lub akwarele

 

WYKONANIE:

Arkusz brystolu malujemy rozcieńczonym do konsystencji mleka klejem CR i oklejamy gazą higieniczną, dbając o bardzo dokładne naciągnięcie materiału i solidne podklejenie. Po wyschnięciu tak przygotowanego podkładu malujemy plakatówkami, temperami lub akwarelami.

Zwracamy dzieciom uwagę, że stosujemy tu (w przypadku gęstej farby) więcej wody. Ciekawe efekty możemy uzyskać oddając uroki dżdżystej, deszczowej i wietrznej pogody jaka towarzyszy przedwiośniu.                                                                                                                                                                                        

Do wykonania podkładu można wykorzystać także piasek, cukier, sól, kaszę manną.

„WIOSENNE KWIATY”.

  

Malowanie, opryskiwanie szczoteczką do zębów. (PRZEDWIOŚNIE)

 

POTRZEBNE MATERIAŁY:

 • Biała kartka papieru technicznego , brystolu A3
 • Szczoteczki do zębów
 • Farby plakatowe
 • Kolorowe markery, flamastry, kredki
 • Kolorowe papiery (wg inwencji twórczej)

 

WYKONANIE:

Wyciąć kształt np. domu z kartonu technicznego, opryskać niebo farbą niebieską, natomiast brązową -  ziemię. Markerami obrysować dom, można ozdobić kolorowymi flamastrami, kolorowymi papierami. Szczoteczką do zębów domalować trawę, drzewa, słońce, chmury, wiatr itp.

 

Zwracamy uwagę dzieci, że włosie szczoteczki powinno nadawać kierunek pociągnięć, ciekawą fakturę oraz sposoby malowania szczoteczka poprzez rozcieranie, stukanie, pryskanie, malowanie końcem szczoteczki.

 

 

„WIOSNA BUJA W OBŁOKACH”

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy