RPO WL/POIG/EWT

Regionalny Porgram Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:

 


 

Wnioski złożone do Instytucji Wdrażającej (weryfikacja wniosków):

Działanie

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Stan projektu

6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Gmina Leśna Podlaska Modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Leśna Podlaska podpisana umowa o dofinansowanie
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturlane - projekty lokalne Gmina Leśna Podlaska Budowa ścieżki edukacji ekologicznej w Rezerwacie Chmielinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą turystyczną

ocena merytoryczna w UMWL - konkurs unieważniony przez UMWL

wniosek ponownie złożony w kolejnym konkursie - ocena formalna wUMWL

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przez jst  Gmina Leśna Podlaska Fotowoltaika w Gminie Leśna Podlaska lista rezerwowa do dofinansowania
4.1 Wsparcie wykorzystania OZE przez jst Gmina Leśna Podlaska Zielona Energia w Gminie Leśna Podlaska podpisana umowa o dofinasnowanie
7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturlane - projekty lokalne

Gmina Leśna Podlaska

 (lider projektu)

Modernizacja infrastruktury kultury w gminach Konstantynów i Leśna Podlaska ocena formlana w UMWL
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej

Wyrównać sznase podpisana umowa o dofinasnowanie
2.1 Cyfrowe Lubelskie

 Stowarzyszenie Samorzadów Euroregionu Bug (Gmina Leśna Podlaska - partner projektu)

Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug" podpisana umowa o dofinasnowanie
5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Gmina Leśna Podlaska

Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w Gminie Leśna Podlaska podpisana umowa o dofinasnowanie
12.1 Edukacja przedszkolna

Gmina Leśna Podlaska

Leśne skrzaty podpisana umowa o dofinasnowanie
12.2 Kształcenie ogólne

Gmina Leśna Podlaska

Szansa na lepszy start w gminie Leśna Podlaska podpisana umowa o dofinasnowanie

 

 

 

Porgram Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020:

 


 

Działanie

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Stan projektu

Priorytet 3.2 - podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem Gmina Leśna Podlaska (lider projektu). Partnerzy: Komenda Powiatowa Państowej Straży Pożarnej w Łosicach; Powiat Łosicki; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wydział ds. sytuacji nadzwyczajnych Republiki Białoruś; Miasto i Gmina Łosice; Gmina Janów Podlaski; Gmina Konstantynów; Gmina Rokitno) Wspólne wyzwania dla bezpieczeństwa i ochrony ludzi, środowiska i mienia w polskim i białoruskim obszarze transgranicznym ocena
Priorytet 1.1 - dziedzictwo kulturowe Partnerzy projektu: Leśna Podlaska   ocena
Priorytet 1.2 - dziedzictwo naturalne Partnerzy projektu: Leśna Podlaska   ocena

 

 

 


 

W latach 2004-2013 Gmina Leśna Podlaska współuczestniczyła w niżej wymienionych projektach:

  1. "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji" - projekt realizowany przez Województwo Lubelskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
  2. "Regionalna siec szerokopasmowa Lublin północny-wschód" - projekt realizowany przez Powiat Parczewski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
  3. "Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównowazonego rozwoju Powiatu Bialskiego" - projekt realizowany przez Powiat Bialski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
  4. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lublelskim" - projekt realizowany przez Województwo Lubelskie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  5. "Internet dla ściany wschodniej - powiat bialski i radzyński" - projekt realizowany przez Advanced Technology Solutions sp. z o.o. z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  6. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lublelskim - edycja III" - projekt realizowany przez Województwo Lubelskie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  7. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" - projekt realizowany przez Województwo Lubelskie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
  8. "Wdrożenie usprawnień zarządczych w Powiecie Bialskim oraz Gminach Janów Podlaski, Konstantynów, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski oraz Sosnówka na podstawie wyników samooceny CAF" - projekt realizowany przez F5 Konsulting ze środków EFS i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Priorytetu V "Dobre rządzenie", Działania 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy