POKL 2007-2013

 - pokl_logo_thumb.gif

Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych, które będą wdrażane w latach 2007-2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

EFS wspiera politykę społeczną i finansuje działania państw członkowskich na dwóch płaszczyznach: przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

Wnioski złożone do Instytucji Wdrażających:

 

Działanie

Wnioskodawca

Tytuł projektu

9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Gmina Leśna Podlaska - Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej - Przedszkole Samorządowe

JA+TY=MY

9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Gmina Leśna Podlaska - Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej - Przedszkole Samorządowe

 

Gmina Leśna Podlaska

Wesołe Przedszkole

 

 

 

Cała gmina tańczy

 

Projekty realizowane:

 

Działanie

Wnioskodawca

Tytuł projektu

7.3 - inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Gmina Leśna Podlaska

Skuteczne NGO - Strategia Współpracy Gminy Leśna Podlaska z Organizacjami Pozarządowymi

projekt zakończony

9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekt systemowy Gmina Leśna Podlaska

Równe szanse edukacyjne - wspieranie indywisualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej

projekt zakończony

9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

Szkoła Filmowa w Gminie Leśna Podlaska

projekt zakończony

 

Ponadto, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej realizuje projekty systemowe z Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy