PPWOW - Program Integracji Społecznej

 

 - ppwow_male_thumb.gif

 

 


Wójt Gminy Leśna Podlaska
w dniu 31 maja 2010 r.
ogłasza otwarty konkurs nr 1/2010
na realizację usług integracji społecznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Na Usługi Integracji Społecznej w roku 2010


W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Leśna Podlaska uzyskała dotację w wysokości 243 129,60 zł, z czego część (tj. 23 800,00 zł) przeznacza na realizację niżej określonych usług.
1. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Leśna Podlaska (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.
2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska (ul. Bialska 30), dnia 08 czerwca roku o godzinie 14.00.
3. PROCEDURA

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, w zw. z art. 4 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement - Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (szczegółowy opis poszczególnych części)

OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej z wymienionych części poszczególnych zadań. Jeżeli oferent chce złożyć ofertę na więcej niż jedną część poszczególnego zadania, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą część poszczególnego zadania. Wybór oferty jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części poszczególnego zadania.

WARIANTY
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

I.;Usługi łączone

1.;Część 1
„Folder promujący usługi" - wydruk folderu promocyjnego z usług realizowanych

Zgodność z celami szczegółowymi Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych: wspieranie lokalnych liderów i nieformalnych inicjatyw obywatelskich.
Zamawiający oczekuje, iż w ramach usługi będą spełnione między innymi następujące założenia:
a);dysponowanie odpowiednim sprzętem i wiedzą;
b);oczekiwana ilość sztuk wydrukowanych folderów - min. 500 szt.;
c);wydanie broszury podsumowującej i opisującej projekty w 2009 w ramach Programu Integracji Społecznej w Gminie Leśna Podlaska;
d);przedstawienie w ofercie szczegółowej specyfikacji dot. jakości papieru, format etc.
e);przedstawienie w ofercie informacji nt.: planu realizacji usługi integracji społecznej oraz sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych oraz informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań i spełnienia jednego z poniższych warunków, tj.: usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów; usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

Zamawiający dostarczy materiały niezbędne do wydruku.

Rezultatem poniższych działań będzie promocja działań usługodawców uczestniczących w Programie Integracji Społecznej w 2009 roku.

Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2010 r.
Na realizację zadania została przeznaczona kwota w wysokości: 5 400,00 zł.

Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowana jako 1 sztuka wydrukowanej publikacji.

Usługi szkoleniowe

2.;Część 2
„Organizacja wyjazdu studyjnego" - działanie polega na zorganizowaniu 3 dniowego wyjazdu studyjnego dla osób czynnie zaangażowanych w realizację polityki społecznej w Gminie Leśna Podlaska, tj. przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych celem zapoznania się z przykładami dobrych praktyk działań społecznych w innych społecznościach lokalnych.

Zgodność z celami szczegółowymi Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych: wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez tworzenie warunków do powstawania lokalnych inicjatyw i struktur na rzecz społeczności lokalnej poprzez: wspieranie lokalnych liderów i nieformalnych inicjatyw obywatelskich oraz zwiększenie wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych
Zamawiający oczekuje, iż w ramach usługi będą spełnione między innymi następujące założenia:
a);Organizacja minimum 3 dniowej (min. 48 godzin) wizyty studyjnej dla 30 osobowej grupy obejmującej zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych działających w zakresie funkcjonowania wiosek tematycznych w miejscowościach: Dąbrowa, Iwięcino, Paproty, Podgórki, Sierakowo Sławieńskie;
b);Przedstawienie w ofercie szczegółowego programu wizyty studyjnej;
c);Zapewnienie ubezpieczenia, całodobowego wyżywienia i zakwaterowania uczestników wizyty studyjnej;
d);miejsce wykonywania usługi - wioski tematyczne w miejscowościach: Dąbrowa, Iwięcino, Paproty, Podgórki, Sierakowo Sławieńskie;
e);przedstawienie w ofercie informacji nt.: planu realizacji usługi integracji społecznej oraz sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych oraz informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań i spełnienia jednego z poniższych warunków, tj.: usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów; usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.


Rezultatem poniższych działań będzie rozwój działań uczestników w zakresie polityki społecznej w gminie, integracja środowiska oraz podniesienie świadomości i umiejętności w nowych kierunkach działań na rzecz lokalnej społeczności.

Termin wykonania zamówienia: wrzesień 2010 r.
Na realizację zadania została przeznaczona kwota w wysokości: 18 400,00 zł.

Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowana jako 1 godzina przeprowadzonych zajęć.

Oferent zobowiązany jest do złożenia odrębnych ofert technicznych i finansowych na każdy z wyżej wymienionych zakresów zadań.


5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w niniejszej procedurze są:
a. Organizacje pozarządowe (NGOs)
b. Organizacje kościelne
c. Firmy; spółdzielnie socjalne, prywatni usługodawcy
d. Samorządy zawodowe
e. Jednostki samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jst
f. Osoby Fizyczne
6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

Minimalne wymogi do spełnienia dla usługodawców:
a.;Oferta złożona zgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. w zakreślonym terminie, złożona w zamkniętej kopercie i opisanej zgodnie z pkt. 7 Zaproszenia oraz na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 Zaproszenia
b.;Zgodność oferty z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług, tj. zgodnie z założeniami danej części Zaproszenia
c.;Przedstawienie planu realizacji usługi integracji społecznej (haromonogram, kosztorys, zakres i monitoring usługi)
d.;Przedstawienie spójnego programu działań, w przypadku realizowanych wyjazdów oraz zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług.

Wszyscy Oferenci spełniający w/w wymogi minimalne zostaną zakwalifikowani do oceny merytorycznej ofert. Mając na względzie jakość przedstawionej oferty technicznej, oczekiwaną jakość usług oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Wykonawcę, Zamawiający dokona ostatecznego wyboru wykonawców dla realizacji poszczególnych zadań.

7. PROCEDURY SKŁADANIA i OCENY OFERT:

Składanie ofert:
Oferty techniczno-finansowe, przygotowane z wykorzystaniem standardowych formularzy, należy składać w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska (sekretariat Urzędu - pok. nr 12 ) w terminie do 25.06.2010 r. do godz. 12.00.
Oferta powinna być złożona w kopercie zamkniętej na adres Zamawiającego z podaniem oznaczenia: Urząd Gminy Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska „Oferta na usługi integracji społecznej - ( tytuł usługi z zaznaczeniem numeru części usługi zgodnie z zaproszeniem)" oraz dane adresowe usługodawcy.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w terminie oferty na określonym formularzu i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania do Oferenta.

Ocena ofert:
1.;Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a);Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt 6,
b);Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c);Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne ).
2.;Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.;Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.;Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Anną Bąkowską, Koordynatorem Programu Integracji Społecznej w Gminie Leśna Podlaska, w celu pobrania wniosków i uzyskania dalszych informacji. (Urząd Gminy Leśna Podlaska 21-542 Leśna Podlaska, ul. Bialska 30, telefon: 083 345 07 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

9. ZAŁĄCZNIKI:

1.;Formularz Oferty
2.;Wzór Umowy
3.;Formularz Sprawozdania

 

 

PPWOW - Program Integracji Społecznej 

Program składa się z trzech części - Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kampanii informacyjno-świadomościowej na temat problemów integracji Społecznej i reformy KRUS. To rezultat podpisanej umowy między Rządem RP a Bankiem Światowym w 2006 r.

Gmina Leśna Podlaska, jako jedna z 98 gminy Lubelszczyzny uczestniczy od roku 2008 w Programie.

Zgodnie z założeniami Programu Integracji Społecznej, poniżej zostały przedstawione, w formie jednolitej, informacje i działania jakie Gmina podejmuje w związku z udziałem w Programie.

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Skład Zespołu Strategii

Plan Działania 2009

Zaproszenia do składania ofert - nr 1 i nr 2  

 

 

 

Lista usługodawców wraz ze świadczonymi przez nich usługami i harmonogramem działań w roku 2008 i 2009:

 

Usługodawca

Tytuł

Kwota

Termin

Partnerstwo

ROK 2008

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

24 godziny z wędką

1.500 zł

Lipiec 2008

Koło Wędkarskie „Sumik"

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

Festyn inaugurujący

3.000 zł

Czerwiec 2008

-

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

Wakacje w trampkach - zajęcia rekreacyjno-kulturalne w Witulinie i Leśnej Podlaskiej

6.000 zł

Lipiec-sierpień 2008

Grupa nieformalna z Witulina

Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „Agrosport" w Leśnej Podlaskiej

Wakacje w trampkach - zajęcia sportowe

9.000 zł

Lipiec - październik 2008

Młodzieżowa Grupa Nieformalna „Tesla"

OSP w Leśnej Podlaskiej

Parafia Prawosławna w Nosowie

Wakacje w trampkach - wypoczynek ekumeniczny w Nosowie

3.000 zł

Lipiec 2008

-

Stowarzyszenie „Otwarta wieś" w Starej Bordziłówce

Pracownie umiejętności w miejscowościach Droblin i Stara Bordziłówka

5.500 zł

Sierpień - grudzień 2008

-

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej

Koalicja dla młodych; akademia Wolontariatu - Prometeusz

7.348,88 zł

Sierpień - grudzień 2008

GLKS-T Agrosport

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej

Start - poradnictwo dla rodzin

5.000 zł

Sierpień - grudzień 2008

Klasztor Ojców Paulinów w Leśnej Podlaskiej

Parafia Prawosławna w Nosowie

Dzień Lotnika

3.000 zł

Sierpień - wrzesień 2008

-

Klasztor Ojców Paulinów w Leśnej Podlaskiej

Pracownie umiejętności przy parafii katolickiej w Leśnej Podlaskiej

3.000 zł

Wrzesień - grudzień 2008

Parafia Prawosławna w Nosowie

Parafia Prawosławna w Nosowie

Pracownie umiejętności przy parafii prawosławnej w Nosowie

1.500 zł

Wrzesień - grudzień 2008

Klasztor Ojców Paulinów w Leśnej Podlaskiej

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

Tu jest moje miejsce -zajęcia rękodzielnicze dla osób starszych; Muzyczny folklor

3.600 zł

Wrzesień - grudzień 2008

-

ROK 2009

Parafia Prawosławna w Nosowie

„Mamo tato, uczę się od ciebie - chorał w Nosowie"

4.000 zł

luty-listopad 2009

-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej

„Poradnictwo dla rodzin; w dobrej sprawie"

17.400 zł

luty-grudzień 2009

Klasztor ojców Paulinów, GKRPA, Ruch trzeźwościowy AA w Leśnej Podlaskiej

Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „Agrosport" w Leśnej Podlaskiej

„Super senior"

12.800 zł

luty-grudzień 2009

Klasztor ojców Paulinów, Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

„Aktywny senior; babciu dziadku pokaż jak to było"

11467,76 zł

marzec-czerwiec, październik-listopad 2009

Zespół Worgulanki i Leśnianki

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

„Gmina dla wszystkich"

6.000 zł

luty i czerwiec 2009

lokalne zespoły i twórcy ludowi

Stowarzyszenie OTWARTA WIEŚ w Starej Bordziłówce

„Mamo tato, uczę się od ciebie - rodzina na wesoło w Starej Bodziłowce"

7.000zł

marzec-czerwiec 2009

-

Stowarzyszenie OTWARTA WIEŚ w Starej Bordziłówce

„Mamo tato, uczę się od ciebie - rodzina na wesoło w Droblinie"

6.000zł

marzec-czerwiec 2009

SKGW w Drobinie

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej

„Łączymy pokolenia"

14.500 zł

marzec-grudzień 2009

Klasztor Ojców Paulinów

Zespół Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej

„Uwierz w siebie"

14.500 zł

marzec-grudzień 2009

-

Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej

<span style="font-size: x-small; font-family: treb

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy