Informacja o bezwględnym obowiązku segregacji odpadów

Zgodnie z uchwaloną 19 lipca 2019 r. ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw mieszkańców gmin obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.2010) wprowadza się BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW.

Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji dotyczącej zmiany zasad segregacji proszeni są o niezwłoczne złożenie deklaracji, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

 

 1. Na terenie Gminy Leśna Podlaska obowiązuje selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury;

2) metalu, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;

3) szkła;

4) bioodpadów (frakcja mokra);

5) odpadów zielonych ;

6) popiołu;

7) odpadów resztkowych;

8) przeterminowanych leków i chemikaliów;

9) mebli i odpadów wielkogabarytowych;

10) zużytych baterii i akumulatorów;

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

12) zużytych opon;

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

14) odpadów niebezpiecznych;

15) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 

 1. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach, usytuowanych na swojej nieruchomości i oddaje do odebrania podmiotowi odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem, następujących frakcji odpadów:
 2. metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
 3. papier i tekturę,
 4. szkło,
 5. bioodpady (frakcja mokra),
 6. odpady zielone (stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów),
 7. popiół
 8. odpady pozostałe po segregacji

 

 1. Ustala się następujące oznaczenie pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:
  1) papier i tektura – pojemnik lub worek koloru niebieskiego z napisem „Papier”;
  2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
  3) szkło - pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem „Szkło”;
  4) bioodpady - pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Bio”;
  5) frakcja mokra - pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Frakcja mokra”;
  6) popiół - pojemnik lub worek koloru szarego z napisem „Popiół”;
  7) odpady resztkowe – pojemnik lub worek koloru czarnego.

 

WAŻNE: odpady resztkowe – odpady pozostałe po wysegregowaniu pozostałych frakcji, te których nie można wydzielić do pojemników na odpady segregowane i nie można oddać do PSZOK;

 

PSZOK

 1. Gmina Leśna Podlaska organizuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanym dalej PSZOK.
 2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leśna Podlaska zgodnie z harmonogramem w trzecią środę miesiąca w godz. 15.00-17.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy.
 3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomazy odbierane są nieodpłatnie.
 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 • meble i odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • zużyte opony;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • odpady niebezpieczne i chemikalia;
 1. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Dostarczający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK.
 3. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj wskazuje na to, że nie należą one do grupy odpadów komunalnych
 4. Nie używane lub przeterminowane leki należy dostarczyć do Apteki.
 5. Baterie i żarówki można przynieść od Urzędu Gminy

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy