METODY USTALENIA OPŁATY I STAWKI OPŁATY

 

Metody ustalenia opłaty, stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty

  1. Rada Gminy Leśna Podlaska uchwałą z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty, informujemy że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Gminę stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej .
  2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie wynosi 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
  3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w p. 2, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 68,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.
  4. Rada Gminy w/w uchwałą zwolniła częściowo z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie przysługuje w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość i dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego.

  1. Zgodnie z wypełnioną deklaracją o posiadaniu kompostownika bioodpady nie będą odbierane z tych gospodarstw.

Terminy i częstotliwość uiszczania opłat

Zgodnie z uchwałą nr  XIII/95/2020 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został zmieniony termin i częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc z góry w wysokości za jeden miesiąc kalendarzowy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Opłaty należy wpłacać na konto: 81 8037 0008 0550 1544 2000 0460 lub w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 -13.00

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy