Osiągnięte poziomy recyclingu w roku 2014

informacja

 

Dane za rok 2014

  1. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leśna Podlaska zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Rodzaj odpadów

Masa odpadów [Mg]

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zmieszane odpady komunalne

175,3

RIPOK –BWiK „WODKAN” Sp z o.o.
ul. Ekologiczna 121-500 Biała Podlaska

Odpady zielone ulegające

10,5

RIPOK –BWiK „WODKAN” Sp z o.o.
ul. Ekologiczna 121-500 Biała Podlaska

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

70,6

RIPOK –BWiK „WODKAN” Sp z o.o.
ul. Ekologiczna 121-500 Biała Podlaska

 

  1. Osiągnięte przez Gminę Leśna Podlaska oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

  1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 17,6% (mniej niż 50%)
  2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 87,1% (więcej niż 14%)
  3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% (więcej niż 38%)

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy