Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty do wydania zezwolenia:

Wymagane dokumenty do wydania zezwolenia:

 1. Decyzja nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej.
 2. Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Uwaga: Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zgodnie z zapisem art. 8 ust.1 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2012 r. Dz. U. Poz. 391 z późn. zm.), jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na bazę techniczną, wyposażoną w:

      a) miejsca postojowe dla pojazdów,

      b) miejsce do mycia pojazdów,

c) w przypadku niemożności spełnienia obowiązku z punktu b, przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy w formie pisemnej umowy.

 1. Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi spełniają wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
 2.  Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z ważnym przeglądem technicznym wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ich użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdów).
 3. Zdjęcie wzoru oznakowania pojazdów, w widocznym miejscu, nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy.
 4. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną - umowa ze stacją zlewną.
 5. Aktualny cennik świadczonych usług.
 6. Oświadczenie, że działalność objęta zezwoleniem będzie prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie wysokiego standardu świadczonych usług, a przede wszystkim zgodnie z: uchwałą Nr XIX/101/2012 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leśna Podlaska; obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna Podlaska; ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21); ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2012 r. Dz. U. Poz. 391 ze zm.)
 7.  Dowód wpłaty w wysokości 107 zł na konto Urzędu Gminy Leśna Podlaska.

 

Urząd Gminy Leśna Podlaska

Bank Spółdzielczy Łomazy O/Leśna Podlaska

17 8037 0008 0550 1544 2000 0060

z dopiskiem: " świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych "

 

Formularz wniosku - pobierz

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy