Informacje dot. odpadów komunalnych

1. Miejsce zagospodarowania odpadów przez podmiot odbierający odpady
2. Osiągnięte poziomy recyklingu w roku 2013

Zbiórka elektrośmieci i opon

24 września 2013 r. na terenie Gminy Leśna Podlaska odbędzie się zbiórka opon i elektrośmieci

ZUŻYTE BATERIE

Informujemy że w budynku Urzędu Gminy Leśna Podlaska, znajduje punkt zbiórki zużytych baterii. Można je wyrzucać do oznaczonego pojemnika.

Informacja dot. odpadów zmieszanych i innych odpadów dla osób segregujących

Osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, do odpadów zmieszanych wrzucają pozostałości po segregacji, czyli to czego nie można wrzucić do worka niebieskiego, żółtego czy białego.

Informacja dot. worków na odpady

Informujemy, że worki na odpady są do pobrania u sołtysów. Istnieje też możliwość wydania worków bezpośrednio u pracownika Urzędu Gminy - pokój nr 12.

Harmonogram wpłat i nr rachunku bankowego

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarza, tj.:

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy