Wydarzenia i postacie w życiu OSP Leśna Podlaska

Wydarzenia i postacie w życiu OSP Leśna Podlaska

OSP w Leśnej Podlaskiej została reaktywowana 18 stycznia 1980 roku. Spośród 25 podpisów złożonych na liście założycieli, największe zasługi w odtworzeniu jednostki miały następujące osoby: Adam Osior, Henryk Andrusiuk, Ryszard Kacik, Tadeusz Gadzicki, Adam Juszczuk, Henryk Domański, Józef Jóźwiak. Jednostka została wpisana do rejestru terenowych straży pożarnych 24 marca 1981 roku. Pierwszym prezesem został Adam Osior, a naczelnikiem Ryszard Kacik. Po roku czasu funkcję prezesa objął Tadeusz Gadzicki, a po nim Henryk Andrusiuk.

Na początku czyniono starania o przydział mundurów oraz podstawowego sprzętu. Zarząd OSP zadbał o przeszkolenie mechanika oraz naczelnika. Samochód Żuk, którym dysponowali strażacy, był gościnnie garażowany w budynku gospodarczym Zespołu Szkół Rolniczych. Adaptacja pomieszczenia polegała na wykonaniu stropu oraz szafek na sprzęt gaśniczy. W celu poprawy łączności zainstalowano syrenę elektryczną.

Pod opiekę jednostki przeszła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która istniała od 1970 roku przy ZSR, a wraz z nią całe wyposażenie. Jeszcze przed wcieleniem szkolna drużyna zapisała na swoim koncie wiele zwycięstw w zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. To jeszcze bardziej przyciągało młodzież, którą zorganizowano w dwie drużyny męskie i dwie kobiece. Opiekunem tych formacji został Ryszard Kacik. Odnoszone   w dalszym ciągu przez MDP sukcesy, zachęciły niektórych jej członków do zawodowej pracy w Straży Pożarnej. Fotografie przedstawiają zawody w Leśnej Podlaskiej w 1983 roku.

 - osp_lesna1.jpg

 - osp_lesna2.jpg

Prowizoryczne warunki nie przeszkodziły strażakom aktywnie włączyć się w prace na rzecz poprawy bezpieczeństwa p. pożarowego – corocznie uczestniczyli w akcji „Posesja”,  z ich starania usprawniono oraz rozbudowano sieć hydrantów w centrum osady. W celu podniesienia sprawności bojowej regularnie organizowano ćwiczenia na zaimprowizowanym torze przeszkód. Dało to efekty w postaci I-ego miejsca na zawodach gminnych w 1985 roku. W szkołach prowadzono szeroko zakrojoną akcję propagandową, w czym szczególnie wyróżniali się Henryk Andrusiuk i Tadeusz Klimiuk.

Od 1989 roku jednostka udzielała się w czynie społecznym przy budowie Gminnego Ośrodka Kultury, a następnie „Domu Strażaka”. Pracowano ofiarnie, znacznie przekraczając limity roboczogodzin uchwalane na corocznych zebraniach. Uroczyste otwarcie obiektu, połączone z przekazaniem samochodu bojowego Jelcz, miało miejsce 14 października 1992 roku. Do użytku oddano salę widowiskową, nowoczesne garaże oraz inne pomieszczenia dla straży. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Jerzy Nazaruk, Antoni Pykacz, Ryszard Kacik, Zygmunt Paszkowski. W następnym roku rozpoczęto zagospodarowywanie działki wokół budynku. Prace polegały na niwelacji oraz utwardzeniu drogi prowadzącej do strażnicy.

W 1997 roku OSP liczyła 41 członków czynnych, z czego 15 członków wchodziło w skład MDP. W tym samym roku, w dniu 23 maja, jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W trakcie uroczystości Złotym Medalem odznaczono Adama Juszczuka, Andrzeja Pegzę i Józefa Jóźwiaka.

Podczas wizyty papieża Jana Pawła II w 1999 roku, druhowie brali udział w zabezpieczeniu uroczystości w Siedlcach. Dwa lata później, na przełomie m-ca lipiec – sierpień strażacy pomagali poszkodowanym podczas powodzi na terenach powiatu opolskiego. Corocznie OSP pilnuje porządku i organizacji parkingów podczas największych odpustów w bazylice leśniańskiej. Tradycją stało się także utrzymywanie straży przy grobie pańskim podczas Świąt Wielkanocnych.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy