DROGI TRZECIOKLASISTO !

 

  

DROGI TRZECIOKLASISTO !

Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wżnych informacji związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych. Informacje szczegółowe zamieszczamy tuż po ogłoszeniu ich przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

    Ważne terminy w roku szkolnym 2017/2018 związane z elektroniczną rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych:

 

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata waruków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 maja

do 15 czerwca 2018 r. 

2.

Składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego, do sprawdzianu kompetencji językowych szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego oraz do sprawdzianu uzdolnień kirunkowych w szkole, w której realizowany programwymaga od kandydatów indywidualnych predyspozycji.

 do 18 maja2018 r.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej lub  sprawdzianu kompetencji językowych. 

do 6 czerwca 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych lub lub sprawdzianu kompetencji językowych.

do 8 czerwca 2018 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - dla kandydatów, którzy nie są objęci elektroniczną rekrutacją.

od 22 czerwca 2018 r. 

do 26 czerwca 2018 r.

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 maja 2018 r. do 3 lipca 2018 r.

 7.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4 lipca 2018 r.

 godz. 10.00

8.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia.

od 14 maja 2018 r. - dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły

do 5 lipca 2018 r. - decyduje dyrektor szkoły

9.

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o  wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli nie zostały wcześniej złożone - pkt. 5), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

6 lipca 2018 r. do godz. 14. 00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9 lipca 2018 r.  godz. 12. 00

11.

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 9 lipca 2018 r. do 6 sierpnia 2018 r.

11.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oswiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

10 lipca 2018 r.

 Szczegółowe informacje dotyczące terminów związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych zostaną zamieszczone tuż po ogłoszeniu przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych można znaleźć w Zarządzeniu nr 5 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31. 01. 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

dostępnym tu: Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego

 

Adresy stron internetowych szkół ponadgimnazjalnych w regionie:

ZS CKR im. W. Witosa w Leśnej Podlaskiej

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl
adres ePUAP: 5kdxn3e49y/SkrytkaESP

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy