Egzamin gimnazjalny

 

Organizacja i harmonogram przeprowadzania

właściwego egzaminu gimnazjalnego

w roku szkolnym 2018/2019

 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - ULOTKA

 

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO                                                                    

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka

kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 

1. część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy

o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego

godz. 11:00

1. część humanistyczna

9 stycznia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy

o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego

godz. 11:00

 

 

W terminie głównym

2. część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki

godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza

10 stycznia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki

godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym

godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym

godz. 11:00

3. język obcy nowożytny

11 stycznia 2019 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym

godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym

godz. 11:00

 

1. część humanistyczna

3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

 • z zakresu historii i wiedzy

o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego

godz. 11:00

1. część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy

o społeczeństwie – godz. 9:00

 • z zakresu języka polskiego

godz. 11:00

 

 

W terminie dodatkowym

2. część matematyczno-przyrodnicza

4 czerwca 2019 r. (wtorek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki

godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki

godz. 11:00

 

3. język obcy nowożytny

5 czerwca 2019 r. (środa)

 • na poziomie podstawowym

godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym

godz. 11:00

3. język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym

godz. 9:00

 • na poziomie rozszerzonym

godz. 11:00

 

 

 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

W przypadku egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu:

Termin ogłaszania wyników

egzaminu gimnazjalnego

14 czerwca 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

Termin przekazania szkołom

wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń

oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.

25 stycznia 2019 r.

 

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW/POZIOMÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

 

Czas trwania (min)

 

 

arkusz standar- dowy

przedłużenie czasu,

o którym mowa w pkt 17.

Komunikatu

*

arkusz dla osób

z autyzmem, w tym

z zespołem Aspergera

 

arkusz dla osób słabowidzą- cych

 

arkusz dla osób niewido- mych

arkusz dla osób słabosły- szących

i niesłyszą- cych

arkusz dla osób

z niepełno- sprawnością intelektualną w stopniu lekkim

G1

G1

G2

G4,5

G6

G7

G8

historia i wiedza

o społeczeństwie

60

do 80

język polski

90

do 135

przedmioty

przyrodnicze

60

do 80

matematyka

90

do 135

język obcy nowożytny

(poziom podstawowy)

60

do 80

język obcy nowożytny

(poziom rozszerzony)

60

do 90

* Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy