Pedagog i logopeda

Logopeda

mgr Małgorzata Pegza

 

 Zakres działań:

1. Kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej rozwój pod względami: fonetycznym,   gramatycznym i leksykalnym.

2. Stymulowanie rozwoju językowego uczniów w różnych aspektach mowy.

3. Diagnozowanie logopedyczne.

4. Prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy, poziomu rozwoju językowego uczniów.

5. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacjii dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

6. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

7. Współpraca i konsultacje z pedagogiem, PPP.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

Godziny pracy:

 

poniedziałek    8.00-11.00

wtorek           8.00-13.30

środa              8.00-13.30

czwartek         8.00-13.00

piątek             8.00-11.00

 

 

Pedagog

mgr Anna Gadomska

 

Zakres działań:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7. Bieżąca analiza sytuacji wychowawczej w szkole oraz systematyczne przekazywanie informacji na ten temat Radzie Pedagogicznej.

8. Kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego.

9. Stała współpraca z wychowawcami klas.

10. Pedagog odpowiada za odpowiedni poziom pracy opiekuńczej i wychowawczej.

11. W uzasadnionych przypadkach pedagog ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz współpracy z kuratorem sądowym i policją.

12. Do zadań pedagoga w szkole należy ponadto:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

 

Godziny pracy:

 

poniedziałek     8.00-12.30

wtorek             8.00-12.00

środa               8.00-12.30

czwartek          10.00-14.30

piątek              9.00-13.30

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Leśna Podlaska
ul. Bialska 30
21-542 Leśna Podlaska
e-mail: ug@lesnapodlaska.pl

tel. 83 345 07 20 fax. 83 345 07 21
sponsorzy